| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Pojęcie służby przygotowawczej występuje w prze­pisach o pracownikach samorządowych oraz o służbie cywilnej. Jej celem jest przygotowanie do pracy osoby po raz pierwszy podejmującej zatrud­nienie odpowiednio w służbie cywilnej lub jednost­ce samorządu terytorialnego.

Definicja podstawowa służby

Obowiązki pełnione w określonych godzinach pracy w niektórych instytucjach.

W prawie pracy

W stosunku służby pozostają najczęściej pracow­nicy służb mundurowych, np. policji, straży pożar­nej, wojska, służby więziennej. Są oni zatrudniani na podstawie mianowania.

Służba przygotowawcza

Przez osobę podejmującą pracę po raz pierwszy należy rozumieć:

 • w służbie cywilnej - osobę, która nie była wcześ­niej zatrudniona w służbie cywilnej na czas nie­określony albo nie była zatrudniona na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymała pozytyw­nej pierwszej oceny albo nie jest osobą zatrud­nianą w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (osoba zwol­niona z zawodowej służby wojskowej, pełnionej na stanowisku służbowym w MON lub tereno­wym organie administracji rządowej podległym MON, wskutek wypowiedzenia stosunku służbo­wego zawodowej służby wojskowej). Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej,
 • w samorządzie - osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuż­szy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygoto­wawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wyni­kiem pozytywnym.

Służba przygotowawcza powinna obejmować:

 • szczegółowe poznanie zakresu, rodzaju spraw prowadzonych i załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz w komórce organizacyj­nej, a także sposobu prowadzenia dokumentacji,
 • przygotowanie pracownika do nabycia umiejęt­ności związanych z tworzeniem dokumentów, w szczególności pism, zaświadczeń, postano­wień, decyzji, zarządzeń, uchwał, oraz prowa­dzenia korespondencji,
 • zapoznanie pracownika zatrudnionego na stano­wisku pracy związanym ze współpracą z innymi urzędami (przede wszystkim z jednostką nad­rzędną) ze strukturą organizacyjną i zakresem spraw załatwianych w tych jednostkach.

Służba cywilna

Służbę cywilną tworzą pracownicy administracji rządowej. Korpus służby cywilnej tworzą pracow­nicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • urzędach ministrów i przewodniczących komite­tów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rzą­dowej,
 • urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administra­cji rządowej,
 • komendach, inspektoratach i innych jednost­kach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowni­ków powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
 • Biurze Nasiennictwa Leśnego,
 • jednostkach budżetowych obsługujących pań­stwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »