| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Spory ze stosunku pracy > Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy

Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy

Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy jest prowadzone przed sądem pracy. W spra­wach pracowniczych można występować do sądu pracy w przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu pracy.

W prawie pracy

Do takich spraw zalicza się:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wystąpienie o sprostowanie treści świadectwa pracy,
 • odwołanie od ukarania karą porządkową,
 • roszczenia wynikające z przepisów prawa pracy lub umów o pracę, np. o wypłatę wynagrodzenia czy innych świadczeń pracowniczych.

Przeciwko pracodawcy może się również toczyć postępowanie przed organem kontrolnym, jakim jest PIP. Postępowanie kontrolne PIP ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrze­gania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, a także przepisów dotyczących legal­ności zatrudnienia, oraz udokumentowanie doko­nanych ustaleń. Kontrole przeprowadzają inspek­torzy PIP. Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dzien­nika budowy podmiotowi kontrolowanemu przysłu­guje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzy­mania decyzji.

Redakcja poleca produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Postępowanie w podatkach dochodowych

Postępowanie podatkowe obejmuje ustalanie i pobór należnych podatków i opłat. Może zostać wszczęte z urzędu lub na żądanie strony.

W postępowaniu podatkowym organy podatkowe m.in.:

 • są zobowiązane udzielać niezbędnych informa­cji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania,
 • są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wyda­niem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (organ podatkowy może odstąpić od tej zasa­dy, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w cało­ści uwzględniająca wniosek strony oraz w przypad­ku zabezpieczenia i zastawu skarbowego),
 • powinny wyjaśniać stronom zasadność przesła­nek, którymi się kierują przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wyko­nania przez strony decyzji bez stosowania środ­ków przymusu,
 • powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środka­mi prowadzącymi do jej załatwienia.

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne.

Postępowanie w ubezpieczeniach

W celu wyjaśnienia okoliczności związanych ze spra­wą, ZUS przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które pozwala na wyjaśnienie i wyeliminowanie nie­prawidłowości dokonanych przez płatnika oraz usta­lenie stanu faktycznego. Postępowanie wyjaśniające jest przeprowadzane m.in.:

 • w przypadku stwierdzenia w dokumentach zgło­szeniowych i rozliczeniowych nieprawidłowości, które uniemożliwiają prawidłowe rozliczenie konta płatnika oraz zewidencjonowanie danych na koncie ubezpieczonego,
 • jeżeli płatnik złoży dokumenty potwierdzają­ce zawieszenie działalności, a nie wyrejestruje z ZUS pracowników,
 • w trakcie przeprowadzanej kontroli. Postępowanie wyjaśniające jest jedną z faz postę­powania administracyjnego, które ma na celu zebranie wszelkich dowodów związanych z wyjaś­nianą przez ZUS sprawą.

Natomiast należności płatnika nieopłacone w ter­minie (zadłużenie) podlegają ściągnięciu w trybie przepisów postępowania egzekucyjnego w admi­nistracji.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK