| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Świadczenia dla funkcjonariuszy celnych

Świadczenia dla funkcjonariuszy celnych

Funkcjonariusze służby celnej, jako jedna z grup pracowników mundurowych, za swoją służbę otrzymują uposażenie. Przepisy prawa przewidują dla nich także inne świadczenia, np. nagrodę jubileuszową czy roczną.

Nagroda roczna – od lutego nowe regulacje

Od 25 lutego 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące sposobu ustalania wysokości i terminu wypłaty nagrody rocznej (rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych).

Podstawą ustalenia wysokości nagrody jest 1-miesięczne uposażenie funkcjonariusza. Uposażenie to na potrzeby ustalenia nagrody rocznej oblicza się, dzieląc sumę uposażenia zasadniczego – wraz z dodatkami (otrzymanego przez niego w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje nagroda roczna) przez liczbę dni pozostawania funkcjonariusza w stosunku służbowym. Następnie mnoży się tak ustalone uposażenie za jeden dzień przez 30. Wysokość nagrody rocznej nie może jednak przekroczyć 1-miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkami wliczanymi do podstawy obliczenia rocznej nagrody jest dodatek:

 • za wieloletnią służbę,
 • za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia,
 • funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,
 • uzasadniony szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Ustalając wysokość nagrody rocznej należy:

 • pomnożyć liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych pełnienia służby przez 1-miesięczne uposażenie celnika,
 • otrzymany wynik podzielić przez 12.

Wypłata nagrody rocznej następuje nie później niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych następujących po roku, za który przysługuje nagroda.

Od marca – konkretyzacja świadczeń socjalnych dla celnika

Funkcjonariuszom i członkom ich rodzin, byłym funkcjonariuszom (w tym emerytom i rencistom i członkom ich rodzin) mogą być przyznawane świadczenia socjalne (art. 135 ust. 1 ustawy). 20 marca 2010 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 lutego 2010 r. konkretyzujące te świadczenia oraz ustalające podmioty do nich uprawnione.

Funkcjonariuszowi celnemu, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza:

 • do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli pobierają naukę w szkołach dla młodzieży – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • do ukończenia 24. roku życia lub 25. roku życia, jeżeli odbywają studia wyższe, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów,
 • jeżeli stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed osiągnięciem ww. wieku

przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku.


Jeżeli członkowie rodziny, o których mowa wyżej, po ukończeniu 18. roku życia pobierają naukę w szkołach dla młodzieży lub w szkołach wyższych, skorzystanie z dopłat będzie możliwe po przedłożeniu dokumentów potwierdzających pobieranie tej nauki.

Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 0,127 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy Służby Celnej. Okresem rozliczeniowym dokonywanych dopłat jest kwartał, jednak nie rzadziej niż półrocze. Dopłaty do wypoczynku zgodnie z przepisami rozporządzenia będą wypłacane do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczenia. Świadczenie przysługujące w danym roku kalendarzowym jest wypłacane nie później niż do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Celnik i członkowie jego rodziny mogą na swój wniosek raz w roku skorzystać z przejazdu w klasie II pociągu Inter Regio na koszt urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem. Jeżeli uprawnieni nie skorzystają z tej możliwości, wówczas przysługuje im zryczałtowany równoważnik pieniężny. Jego wysokość odpowiada najniższej cenie biletu za przejazd w II klasie pociągu Inter Regio na długości 800 km, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych.

Osoby ww. mogą ubiegać się także o zapomogi w przypadku, gdy ich warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (DzU nr 168, poz. 1323 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych (DzU nr 22, poz. 113),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (DzU nr 33, poz. 177),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym (DzU nr 94, poz. 603).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK