| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autor­skich lub praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami obejmują w szczególności wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe, wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom. Należy wiedzieć, że honoraria podlegają oskładkowaniu oraz stanowią źródło przychodów.

Utrzymano możliwość stosowania faktycznych kosztów uzyskania przychodu przekraczających 50%, jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić, że takie koszty zostały przez niego poniesione. Podatnik będzie mógł je stosować, nawet jeżeli przekroczą one w roku podatkowym wprowadzo­ną 1 stycznia 2013 r. kwotę limitu, czyli 42 764 zł (art. 22 ust. 10 i 10a updof). Pracownik osiągający przychody z ww. tytułów będzie mógł złożyć zakładowi pracy, jako płatni­kowi, oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. W takim przypad­ku płatnik nie zastosuje podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie. Pracownik musi złożyć takie oświadczenie odrębnie dla każdego roku podat­kowego (art. 32 ust. 7 updof).

Zgodnie z art. 45 ust. 1 updof dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi docho­dami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Należy je wykazać w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie podatnicy są zobowiązani wpłacić należny z tego tytułu poda­tek dochodowy według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 updof. W trakcie roku podatkowego podatnik nie musi składać żadnych deklaracji ani płacić zaliczek na podatek. Podmiot (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka orga­nizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) wypłacający tego rodza­ju należności jako płatnik ma obowiązek obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o:

  • koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%,
  • składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez płatnika w danym miesiącu.

Tak wyliczoną zaliczkę należy przekazać w termi­nie do 20. dnia miesiąca następującego po mie­siącu, w którym ją pobrano, na rachunek urzę­du skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika.

Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, zaliczkę należy wpłacić do urzędu skarbowego właściwe­go według siedziby płatnika, a gdy ten nie posia­da siedziby - według miejsca prowadzenia dzia­łalności. Ponadto w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest zobowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędo­wi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamiesz­kania podatnika, imienną informację o wysokości dochodu na druku PIT-11. W przypadku gdy pracownik, który jest autorem dzieła stanowiącego przedmiot prawa autorskiego, w ramach umowy o pracę otrzymuje oprócz wyna­grodzenia podstawowego również honorarium z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich lub rozporządzania przez niego tymi prawami, pra­codawca może w odniesieniu do kwoty honorarium stosować koszty uzyskania przychodów w wysoko­ści 50%. Przy ustaleniu przychodu z prac twórczych wykonywanych w ramach stosunku pracy oprócz zapisu w umowie o pracę powinna być prowadzo­na ewidencja, która umożliwiałaby ustalenie, jaka część wynagrodzenia w skali miesiąca była związa­na z wykonywaniem prac objętych prawami autor­skimi.

Ubezpieczenia

Honorarium wypłacane na podstawie umowy o dzie­ło nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubez­pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem od tej zasady jest honorarium wypłaco­ne za wykonanie umowy o dzieło zawartej:

  • między pracodawcą a pracownikiem,
  • przez wykonawcę dzieła z podmiotem innym niż jego pracodawca, lecz wykonywanej na rzecz pracodawcy.

W tych dwóch przypadkach przychód z umowy o dzieło jest uznawany do celów ubezpieczeń spo­łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za przychód ze stosunku pracy. Tym samym przychód z umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wyko­nywanej na rzecz pracodawcy stanowi podstawę wymiaru składek na ogólnych zasadach, obowiązują­cych w odniesieniu do przychodów pracowniczych.

Zajrzyj na nasze FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK