| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autor­skich lub praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami obejmują w szczególności wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe, wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom. Należy wiedzieć, że honoraria podlegają oskładkowaniu oraz stanowią źródło przychodów.

Utrzymano możliwość stosowania faktycznych kosztów uzyskania przychodu przekraczających 50%, jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić, że takie koszty zostały przez niego poniesione. Podatnik będzie mógł je stosować, nawet jeżeli przekroczą one w roku podatkowym wprowadzo­ną 1 stycznia 2013 r. kwotę limitu, czyli 42 764 zł (art. 22 ust. 10 i 10a updof). Pracownik osiągający przychody z ww. tytułów będzie mógł złożyć zakładowi pracy, jako płatni­kowi, oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. W takim przypad­ku płatnik nie zastosuje podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie. Pracownik musi złożyć takie oświadczenie odrębnie dla każdego roku podat­kowego (art. 32 ust. 7 updof).

Zgodnie z art. 45 ust. 1 updof dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi docho­dami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Należy je wykazać w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie podatnicy są zobowiązani wpłacić należny z tego tytułu poda­tek dochodowy według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 updof. W trakcie roku podatkowego podatnik nie musi składać żadnych deklaracji ani płacić zaliczek na podatek. Podmiot (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka orga­nizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) wypłacający tego rodza­ju należności jako płatnik ma obowiązek obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o:

  • koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%,
  • składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez płatnika w danym miesiącu.

Tak wyliczoną zaliczkę należy przekazać w termi­nie do 20. dnia miesiąca następującego po mie­siącu, w którym ją pobrano, na rachunek urzę­du skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika.

Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, zaliczkę należy wpłacić do urzędu skarbowego właściwe­go według siedziby płatnika, a gdy ten nie posia­da siedziby - według miejsca prowadzenia dzia­łalności. Ponadto w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest zobowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędo­wi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamiesz­kania podatnika, imienną informację o wysokości dochodu na druku PIT-11. W przypadku gdy pracownik, który jest autorem dzieła stanowiącego przedmiot prawa autorskiego, w ramach umowy o pracę otrzymuje oprócz wyna­grodzenia podstawowego również honorarium z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich lub rozporządzania przez niego tymi prawami, pra­codawca może w odniesieniu do kwoty honorarium stosować koszty uzyskania przychodów w wysoko­ści 50%. Przy ustaleniu przychodu z prac twórczych wykonywanych w ramach stosunku pracy oprócz zapisu w umowie o pracę powinna być prowadzo­na ewidencja, która umożliwiałaby ustalenie, jaka część wynagrodzenia w skali miesiąca była związa­na z wykonywaniem prac objętych prawami autor­skimi.

Ubezpieczenia

Honorarium wypłacane na podstawie umowy o dzie­ło nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubez­pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem od tej zasady jest honorarium wypłaco­ne za wykonanie umowy o dzieło zawartej:

  • między pracodawcą a pracownikiem,
  • przez wykonawcę dzieła z podmiotem innym niż jego pracodawca, lecz wykonywanej na rzecz pracodawcy.

W tych dwóch przypadkach przychód z umowy o dzieło jest uznawany do celów ubezpieczeń spo­łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za przychód ze stosunku pracy. Tym samym przychód z umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wyko­nywanej na rzecz pracodawcy stanowi podstawę wymiaru składek na ogólnych zasadach, obowiązują­cych w odniesieniu do przychodów pracowniczych.

Zajrzyj na nasze FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »