| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Praca twórcza może być wykonywana w ramach różnych stosunków prawnych, w tym w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umów cywilnoprawnych. W obu przypadkach należy dbać o to, aby do przychodu z tego tytułu zastosować właściwe koszty uzyskania.

Różnice w rozliczaniu honorarium autorskiego

Podstawowa różnica między rozliczeniem wypłaty honorarium autorskiego a wypłaty tradycyjnego wynagrodzenia z umowy o pracę czy z umowy cywilnoprawnej polega na tym, że przy rozliczaniu honorarium za pracę twórczą zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu, dalej kup. Wyższe niż tradycyjne, bo 50% kup przysługują twórcom z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich oraz artystom–wykonawcom z tytułu korzystania z praw pokrewnych w rozumieniu ustawy bądź z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami. Koszty te należy obliczać od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). To co istotne, dla możliwości zastosowania autorskich kup nie ma znaczenia rodzaj stosunku prawnego, w ramach którego twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi. O zastosowaniu podwyższonych kup decyduje wyłącznie fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego. Po spełnieniu warunków do ich zastosowania, 50% kup mogą być uwzględniane zarówno przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, jak również z tytułu umowy cywilnoprawnej. W tym miejscu wymienić należy dwa podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby możliwe było zastosowanie autorskich kup:

  • istnienie utworu w rozumieniu przepisów ustawy oraz
  • udzielenie przez twórcę odpłatnie licencji zamawiającemu na korzystanie z utworu albo dokonanie innego odpłatnego rozporządzania przysługującymi mu majątkowymi prawami autorskimi do utworu.

SŁOWNICZEK

Licencja na korzystanie z utworu – pozwala licencjobiorcy na korzystanie z utworu w określony w niej sposób. Licencja powinna zostać udzielona w formie pisemnej (art. 67 ust. 5 ustawy). Przepis ten stanowi, że twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Pola eksploatacji to, najogólniej ujmując, sposoby korzystania z utworu obejmujące np. jego utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie itp.

Rozporządzanie majątkowymi prawami autorskimi – daje twórcy możliwość zawierania umów dotyczących prawa autorskiego do utworu, tzw. przeniesienia praw autorskich (art. 17 ustawy). Jedynym sposobem przenoszenia praw autorskich na nabywcę jest umowa, obejmująca określone pola eksploatacji. Umowa taka pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej (art. 53 ustawy). W praktyce wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu może być określone na różne sposoby, np. może to być wynagrodzenie jednorazowe (ryczałtowe) określone kwotowo lub wynagrodzenie ryczałtowe płatne w ratach, wynagrodzenie procentowe, uzależnione od wysokości wpływów z korzystania z utworu, czy wynagrodzenie mieszane, charakteryzujące się tym, że część wynagrodzenia jest ustalona w postaci ryczałtu, natomiast pozostała część stanowi wynagrodzenie procentowe.

Honorarium w ramach stosunku pracy

W ramach stosunku pracy pracownik może stworzyć utwór, a jego wynagrodzenie może w części, lub wyjątkowo w całości stanowić honorarium za autorskie prawa majątkowe do stworzonego utworu, do którego należy stosować 50% kup. Tezę tę potwierdził m.in. WSA w Krakowie w wyroku z 16 lutego 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 1454/09). W uzasadnieniu do przywołanego wyroku sąd wskazał że „(...) jeżeli pracownik w ramach obowiązków ze stosunku pracy wykonuje również prace twórcze, to z umowy o pracę musi ten fakt wynikać, a także to jaka część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu, a jaka jest ściśle związana z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, bowiem tylko taki podział wynagrodzenia daje podstawę do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów (...)”. Zatem w przypadku, gdy wynagrodzenie uzyskiwane jest w ramach stosunku pracy, umowa o pracę powinna określać zakres obowiązków związanych z pracą twórczą i wynagrodzenie należne z tego tytułu.

Warunkiem zastosowania 50% kup do przychodów ze stosunku pracy albo do ich części jest zatem spełnienie poniższych przesłanek:

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK