| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpis na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota odprowadzana za każdego pracownika na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jaka jest wysokość odpisu podstawowego?

Wysokość odpisu

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, nalicza­nego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnio­nych. Podstawę naliczania odpisu stanowi prze­ciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowa­na w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrud­nionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wysokość odpisu podstawowego wynosi:

  • na jednego zatrudnionego w normalnych warun­kach - 37,5%,
  • na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach - 50%,
  • na jednego pracownika młodocianego w pierw­szym roku nauki - 5%,
  • na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki - 6%,
  • na jednego pracownika młodocianego w trzecim roku nauki - 7%

- przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Pracodawcy mogą również dokonywać fakultatyw­nych zwiększeń:

  • odpisu podstawowego o:

- 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcz­nego branego pod uwagę do ustalenia odpisu podstawowego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o:

- 6,25% na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy,

- 7,5% na każdą zatrudnioną osobę, pod warun­kiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięce­go utworzonego przez pracodawcę. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przeka­zuje na rachunek bankowy funduszu socjalnego w terminie do 30 września roku, z tym że w ter­minie do 31 maja danego roku musi przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowarto­ści odpisów.

Rekomendowany produkt: Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (PDF)

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu w wyso­kości ustalanej jako iloczyn planowanej, przecięt­nej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczy­cieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) sko­rygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowią­zującej 1 stycznia danego roku. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpi­su na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensa­cyjnych.

Odpis a podatki

Kosztami uzyskania przychodów są odpisy i zwięk­szenia, które w rozumieniu przepisów o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachu­nek funduszu.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK