Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Jak wypełniać zaświadczenie ZUS Z-3

Stan prawny: 2009-01-16 16:12

Zakłady pracy mają obowiązek wypełnić formularz ZUS Z-3 – zaświadczenie płatnika składek, jeżeli ZUS wypłaca pracownikowi świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Obowiązek ten dotyczy zarówno wypłaty świadczeń, gdy pracodawca nie jest do tego uprawniony (zatrudnia mniej niż 21 pracowników), jak i świadczeń wypłacanych za okres po ustaniu zatrudnienia.


W ZUS Z-3 pracodawca ma obowiązek umieścić informację o tym, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy albo w drodze z pracy. Ma to wpływ na wysokość świadczenia, które otrzyma pracownik, ponieważ z tego tytułu przysługuje ono w wysokości 100% podstawy wymiaru. Do zaświadczenia płatnika należy dołączyć niezbędne dokumenty, czyli np. protokół powypadkowy.

Zwolnienie lekarskie

Jeżeli pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, to pracodawca ma obowiązek dołączyć do zaświadczenia ZUS Z-3 zwolnienie lekarskie, a informację na ten temat umieścić w formularzu.

Data wpływu zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy decyduje o tym, czy pracownik otrzyma zasiłek w pełnej wysokości albo czy zostanie on obniżony o 25% z powodu dostarczenia zwolnienia do zakładu pracy po upływie 7 dni od jego wystawienia.

Przykład:
Pracownik zachorował 6 kwietnia. Ponieważ 7, 8 i 9 kwietnia były w zakładzie pracy dniami wolnymi, to zwolnienie pracownik dostarczył 10 kwietnia. Taką datę umieścił na odwrocie zwolnienia pracodawca, który przekazał dokumenty ZUS ZLA i ZUS Z-3 do ZUS. Pracownik dostarczył zwolnienie 4. dnia od jego wystawienia. Zasiłek przysługuje mu w pełnej wysokości, ponieważ zwolnienie lekarskie dostarczył w terminie.

Liczba ubezpieczonych

Pracodawca, który wypełnia ZUS Z-3 w punkcie dotyczącym liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, powinien wpisać stan na 30 listopada poprzedniego roku, czyli np. 30 listopada 2006 r. Jeżeli w tym dniu nie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego nikogo, to podaje liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia w pierwszym miesiącu zgłoszenia.

Nie ma znaczenia tytuł do ubezpieczenia chorobowego, dlatego w tym punkcie należy podać liczbę wszystkich osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

WAŻNE!
Nie ma znaczenia liczba osób zatrudnionych, lecz liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

Informacja na temat składników wynagrodzenia

Pracodawca wypełniając formularz ZUS Z-3 wpisuje tylko te składniki, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie chorobowe i które równocześnie są wliczane do podstawy wymiaru świadczenia.

Jeżeli zasady wynagradzania w zakładzie pracy różnicują składniki, które wlicza się do podstawy wymiaru różnych świadczeń, to należy wpisać tylko te składniki, które są wliczane do podstawy wymiaru świadczenia, o które stara się pracownik.

Przykład:
Pracownicy zgodnie z regulaminem wynagradzania mają prawo do dodatku stażowego w pełnej wysokości również za okres choroby. Dodatek stażowy jest natomiast pomniejszany za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu zatrudnienia, dlatego zakład pracy wypełniając ZUS Z-3 powinien ująć dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia, który jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Pracodawca powinien wypełnić część formularza dotyczącą wynagrodzenia, które jest wliczane do podstawy wymiaru zgodnie z częstotliwością, z jaką wypłaca on dany składnik wynagrodzenia. Oznacza to, że np. premię, która przysługuje pracownikowi za kwartał, należy wpisać w pkt 11.
Częstotliwość wypłaty danego składnika ma wpływ na sposób wliczenia tego świadczenia do podstawy wymiaru.

Umowy cywilne

Umowy zlecenia i o dzieło zawarte z pracownikiem albo wykonywane przez pracownika na rzecz swojego pracodawcy są wliczane do podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. O tym, czy wynagrodzenie zostanie wliczone do podstawy wymiaru decyduje to, czy umowa trwa w trakcie niezdolności do pracy.

Przykład:
Z pracownikiem zawarto dodatkowo umowę zlecenia od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r. Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 19 kwietnia do 8 maja 2007 r. Na podstawie zaświadczenia płatnika składek ZUS wliczy wynagrodzenie, które pracownik otrzymał z tytułu umowy zlecenia, do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od 19 do 30 kwietnia. Od 1 do 8 maja br. ZUS ustali podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wyłącznie na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę.

Inne informacje

W zaświadczeniu płatnika pracodawca może umieścić również inne informacje, które mają wpływ na prawo do świadczeń. Taką informacją jest np. okres udzielonego pracownicy urlopu macierzyńskiego. Jednym z dokumentów uprawniających do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS jest zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca może zamieścić ją w formularzu ZUS Z-3 albo na odrębnym dokumencie dołączonym do zaświadczenia płatnika składek.

Przykład:
Pracownicy w związku z urodzeniem 10 kwietnia br. pierwszego dziecka udzielono urlopu macierzyńskiego od dnia porodu do 27 sierpnia 2007 r. w wymiarze 20 tygodni.

W punkcie 15 zaświadczenia płatnika składek należy podać również informację o zmianie wymiaru czasu pracy.

W przypadku gdy ZUS Z-3 dotyczy kolejnej niezdolności do pracy, między którymi nie było 3-miesięcznej przerwy, to taką informację również należy zamieścić w zaświadczeniu.


Podstawa prawna:
• § 1 ust. 1 pkt 1 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 65, poz. 742 ze zm.),
• art. 61 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

 

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2007-07-02, ostatnia aktualizacja: 2009-01-16 16:12

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter