| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Ubezpieczenia społeczne - definicje, składki

Ubezpieczenia społeczne - definicje, składki

Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa.

Ubezpieczenie emerytalne

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52% podstawy wymiaru. Składka jest naliczana od podstawy nieprzekraczającej w roku kalendarzowym 30-krotności przecięt­nego wynagrodzenia. W momencie gdy podstawa wymiaru składki osoby ubezpieczonej przekroczy w danym roku kalendarzowym wysokość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, w kolejnych mie­siącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego. Składka jest finansowana w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika (po 9,76%), z wyjąt­kiem osób prowadzących działalność gospodarczą, które ponoszą koszt pełnej składki. Jeżeli ubezpie­czony nie przystąpił do OFE, to cała składka na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w ZUS. Jeśli dana osoba przystąpiła do OFE, to 2,92% skład­ki emerytalnej trafia do OFE, 4,38% na subkonto w ZUS, a pozostała część (12,22%) na konto ubez­pieczonego w ZUS (I filar).

Ubezpieczenia rentowe

Składka na ubezpieczenia rentowe wynosi 8% pod­stawy wymiaru składek. Jest ona opłacana w czę­ści przez pracodawcę (6,5% podstawy), a w czę­ści przez pracownika (1,5%). Składka jest nalicza­na do momentu osiągnięcia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek. Z ubezpiecze­nia rentowego finansowane są renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emery­talne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Ubezpieczenie wypadkowe Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu pod­legają osoby podlegające ubezpieczeniom emery­talnemu i rentowym. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

  • bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
  • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
  • osoby przebywające na urlopach wychowaw­czych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskie­go,
  • osoby pobierające świadczenie socjalne wypła­cane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifi­kowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wyna­grodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzy­stania ze stypendium na przekwalifikowanie,
  • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
  • osoby podlegające dobrowolnie ubezpiecze­niom emerytalnemu i rentowym niemające inne­go tytułu do ubezpieczeń (na podstawie art. 7 ustawy systemowej),
  • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzie­ckiem.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika. Patrz: REGON

Ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obec­nie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsię­biorców podstawę ustalenia składki na ubezpie­czenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcz­nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK