| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Ubezpieczenia społeczne - definicje, składki

Ubezpieczenia społeczne - definicje, składki

Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa.

Ubezpieczenie emerytalne

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52% podstawy wymiaru. Składka jest naliczana od podstawy nieprzekraczającej w roku kalendarzowym 30-krotności przecięt­nego wynagrodzenia. W momencie gdy podstawa wymiaru składki osoby ubezpieczonej przekroczy w danym roku kalendarzowym wysokość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, w kolejnych mie­siącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego. Składka jest finansowana w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika (po 9,76%), z wyjąt­kiem osób prowadzących działalność gospodarczą, które ponoszą koszt pełnej składki. Jeżeli ubezpie­czony nie przystąpił do OFE, to cała składka na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w ZUS. Jeśli dana osoba przystąpiła do OFE, to 2,92% skład­ki emerytalnej trafia do OFE, 4,38% na subkonto w ZUS, a pozostała część (12,22%) na konto ubez­pieczonego w ZUS (I filar).

Ubezpieczenia rentowe

Składka na ubezpieczenia rentowe wynosi 8% pod­stawy wymiaru składek. Jest ona opłacana w czę­ści przez pracodawcę (6,5% podstawy), a w czę­ści przez pracownika (1,5%). Składka jest nalicza­na do momentu osiągnięcia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek. Z ubezpiecze­nia rentowego finansowane są renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emery­talne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Ubezpieczenie wypadkowe Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu pod­legają osoby podlegające ubezpieczeniom emery­talnemu i rentowym. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

  • bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
  • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
  • osoby przebywające na urlopach wychowaw­czych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskie­go,
  • osoby pobierające świadczenie socjalne wypła­cane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifi­kowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wyna­grodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzy­stania ze stypendium na przekwalifikowanie,
  • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
  • osoby podlegające dobrowolnie ubezpiecze­niom emerytalnemu i rentowym niemające inne­go tytułu do ubezpieczeń (na podstawie art. 7 ustawy systemowej),
  • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzie­ckiem.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika. Patrz: REGON

Ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obec­nie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsię­biorców podstawę ustalenia składki na ubezpie­czenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcz­nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK