| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obowiązują szczególne zasady określające właściwość miejscową i rzeczową sądów, które ułatwiają ubezpieczonym dochodzenie swoich praw przed sądem.

Przykład

Jolanta J. zamieszkała w Jędrzejowie otrzymała decyzję odmawiającą jej renty rodzinnej z Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi. Złożyła odwołanie od tej decyzji. Sądem właściwym do rozpoznania tej sprawy będzie sąd w Łodzi, gdyż tam jest siedziba wojskowego organu emerytalnego.

W sprawach, w których nie można określić właściwości sądu według przepisów paragrafów poprzedzających, jak również w sprawach, w których ubezpieczony zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje świadczenie wypłacane przez wyznaczoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostkę organizacyjną tego Zakładu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę organ rentowy (art. 461 § 22 k.p.c.). Jeśli więc nie można inaczej ustalić właściwości sądu lub gdy ubezpieczony nie mieszka w Polsce albo gdy Prezes ZUS wyznaczył konkretną jednostkę do wypłacania świadczeń, wówczas właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd, w którego okręgu ma siedzibę organ rentowy, który wydał zaskarżoną decyzję.

O prawie do złożenia odwołania do właściwego sądu organ rentowy powinien pouczyć ubezpieczonego w decyzji.

Właściwość rzeczowa

Właściwość rzeczowa określa, jaki sąd powinien rozpoznać sprawę w pierwszej instancji. Jest to istotna sprawa, gdyż rozpoznanie sprawy przez sąd niewłaściwy będzie skutkować uchyleniem wyroku i koniecznością ponownego rozpoznania sprawy. Wynika to z art. 379 pkt 6 k.p.c., według którego zachodzi nieważność postępowania, jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu. Jeśli więc w sprawie orzekałby sąd rejonowy, mimo że właściwy jest sąd okręgowy, to w razie zaskarżenia wyroku doszłoby do jego uchylenia i sprawa musiałby się toczyć ponownie przed właściwym sądem.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zasadą jest, że właściwy w pierwszej instancji jest sąd okręgowy. Natomiast sądy rejonowe orzekają tylko w konkretnie wskazanych przez ustawodawcę kategoriach spraw.

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy o:

  • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
  • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego (art. 4778 § 2 k.p.c.).

Niezależnie od powyższych przepisów sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem sądu przekazującego (art. 461 § 3 k.p.c.). A zatem, jeśli w toku procesu strony dojdą do wspólnego wniosku, że dogodniejszy byłby dla nich inny sąd, niż ten właściwy według ustawy, to mogą złożyć w sądzie zgodny wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu. Sąd ocenia wówczas, czy taki wniosek jest uzasadniony i w razie jego uwzględnienia przekazuje sprawę do innego sądu.

Podstawa prawna:

  • art. 379 pkt 6, 461, 4778 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK