| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Właściwość sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obowiązują szczególne zasady określające właściwość miejscową i rzeczową sądów, które ułatwiają ubezpieczonym dochodzenie swoich praw przed sądem.

Przykład

Jolanta J. zamieszkała w Jędrzejowie otrzymała decyzję odmawiającą jej renty rodzinnej z Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi. Złożyła odwołanie od tej decyzji. Sądem właściwym do rozpoznania tej sprawy będzie sąd w Łodzi, gdyż tam jest siedziba wojskowego organu emerytalnego.

W sprawach, w których nie można określić właściwości sądu według przepisów paragrafów poprzedzających, jak również w sprawach, w których ubezpieczony zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje świadczenie wypłacane przez wyznaczoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostkę organizacyjną tego Zakładu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę organ rentowy (art. 461 § 22 k.p.c.). Jeśli więc nie można inaczej ustalić właściwości sądu lub gdy ubezpieczony nie mieszka w Polsce albo gdy Prezes ZUS wyznaczył konkretną jednostkę do wypłacania świadczeń, wówczas właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd, w którego okręgu ma siedzibę organ rentowy, który wydał zaskarżoną decyzję.

O prawie do złożenia odwołania do właściwego sądu organ rentowy powinien pouczyć ubezpieczonego w decyzji.

Właściwość rzeczowa

Właściwość rzeczowa określa, jaki sąd powinien rozpoznać sprawę w pierwszej instancji. Jest to istotna sprawa, gdyż rozpoznanie sprawy przez sąd niewłaściwy będzie skutkować uchyleniem wyroku i koniecznością ponownego rozpoznania sprawy. Wynika to z art. 379 pkt 6 k.p.c., według którego zachodzi nieważność postępowania, jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu. Jeśli więc w sprawie orzekałby sąd rejonowy, mimo że właściwy jest sąd okręgowy, to w razie zaskarżenia wyroku doszłoby do jego uchylenia i sprawa musiałby się toczyć ponownie przed właściwym sądem.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zasadą jest, że właściwy w pierwszej instancji jest sąd okręgowy. Natomiast sądy rejonowe orzekają tylko w konkretnie wskazanych przez ustawodawcę kategoriach spraw.

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy o:

  • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
  • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego (art. 4778 § 2 k.p.c.).

Niezależnie od powyższych przepisów sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem sądu przekazującego (art. 461 § 3 k.p.c.). A zatem, jeśli w toku procesu strony dojdą do wspólnego wniosku, że dogodniejszy byłby dla nich inny sąd, niż ten właściwy według ustawy, to mogą złożyć w sądzie zgodny wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu. Sąd ocenia wówczas, czy taki wniosek jest uzasadniony i w razie jego uwzględnienia przekazuje sprawę do innego sądu.

Podstawa prawna:

  • art. 379 pkt 6, 461, 4778 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Bławicka

Konsultant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK