Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Zaświadczenie o wysokości osiągniętych przez pracownika dochodów

Izabela Zawacka, specjalista w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych
Stan prawny: 2011-11-23 14:43

Od 1 września br. zatrudniliśmy pracownika z wysokim uposażeniem. Obecnie zatrudnienie w naszym zakładzie jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Wiemy, że w poprzednim zakładzie pracy również zajmował dobrze płatne stanowisko, zatem istnieje ryzyko, że przekroczył już roczną podstawę wymiaru składek. Pracownik nie złożył nam jednak żadnego oświadczenia w tej sprawie. Czy możemy zażądać od poprzedniego zakładu pracy informacji o osiągniętych przez pracownika dochodach ze stosunku pracy? Czy pracownik może odmówić udzielania nam takiej informacji?

Pracownik nie ma obowiązku udzielania informacji o wysokości osiągniętego dochodu u poprzedniego pracodawcy, a jeżeli obecny stosunek pracy jest jego jedynym tytułem do ubezpieczeń, nie ma także obowiązku składania oświadczenia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek. Pracodawca w żadnym przypadku nie może żądać informacji o osiągniętym przychodzie od poprzedniego pracodawcy swojego pracownika.

UZASADNIENIE

Pracodawca powinien zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek (art. 19 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Kwota ta jest ustalana corocznie przez ministra pracy i polityki społecznej i jest równa 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2011 r. roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wynosi 100 770 zł. Przekroczenie tej kwoty powoduje, że pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie netto w wyższej wysokości, pomniejszone jedynie o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki chorobową i zdrowotną (pracodawca będzie musiał oprócz tego sfinansować składkę wypadkową oraz składki na FP i FGŚP). Gdy pracownik w danym roku kalendarzowym posiada tylko jedno źródło dochodów, od którego są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, jego pracodawca może ustalić datę przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na podstawie własnej dokumentacji płacowej. Jeżeli natomiast do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik, to obowiązek zawiadomienia wszystkich płatników o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek spoczywa na ubezpieczonym. W związku z tym pracownik powinien złożyć każdemu płatnikowi pisemne oświadczenie i to on będzie odpowiadał za skutki błędnego zawiadomienia (a więc także braku zawiadomienia) powodującego nieopłacenie należnych składek.

Obowiązek składania oświadczenia dotyczy jednak tylko sytuacji, gdy pracownik osiąga przychody jednocześnie u dwóch lub więcej płatników składek. Nowy pracodawca nie może więc żądać takiego oświadczenia w sytuacji, gdy pracownik po zmianie pracodawcy jest zatrudniony tylko u niego i nie osiąga przychodów z dodatkowych źródeł. Kiedy pracodawca nie może uzyskać od pracownika takich informacji, może zwrócić się w tej sprawie do ZUS.

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2011-11-24

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

 • Przychody zwolnione z opłacania składek

  Nagrody wypłacane pracownikom w związku z jubileuszem zakładu pracy nie są zwolnione od opłacania od nich składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne....

 • Kontrola płatników składek przez ZUS

  Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. W trakcie przeprowadzania kontroli mają oni prawo m.in. do ...

 • Umowa pozornaartykuł płatny

  Zawarłem z pracownicą umowę o pracę, na podstawie której miała wykonywać na moją rzecz czynności biurowe. Państwowy inspektor pracy ocenił, że czynności te nie były przez nią realizowane. Wskazał, że...

 • W 2013 r. pracodawcy po raz pierwszy przekazują pracownikom zbiorczą RMUAartykuł płatny

  Pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikom informacje o składkach przekazanych za nich do ZUS. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. informację taką przekazuje raz w roku, za...

 • Czy zakres kontroli ZUS zależy od wielkości firmyartykuł płatny

  Prowadzę firmę. Przy realizacji zamówień pomaga mi mój syn, którego zgłosiłem do ubezpieczeń. Sami rozliczamy się z urzędem skarbowym i ZUS. Dokumenty do ZUS przesyłamy elektronicznie. Otrzymałem zaw...

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

 • Najnowsze
 • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter