Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Nieopłacanie składek podczas urlopu bezpłatnego

Barbara Zabieglińska, specjalista ds. ubezpieczeń społecznych
Stan prawny: 2009-05-07 07:21

Nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w czasie urlopu bezpłatnego. Pracownik może jednak dobrowolnie przystąpić do kontynuacji ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

W trakcie urlopu bezpłatnego następuje zawieszenie stosunku pracy, tzn. pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Podczas tego urlopu następuje przerwa w ubezpieczeniach społecznych. Pracownik, chcąc zabezpieczyć sobie ciągłość stażu emerytalnego, może dobrowolnie przystąpić do kontynuacji ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W tym celu zainteresowany powinien w ciągu 30 dni - od dnia ustania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych - złożyć wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 1900 XX. Objęcie ubezpieczeniami następuje od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

Przykład

Barbara K. do 28 lutego 2009 r. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę była objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Po rozwiązaniu umowy o pracę 15 marca 2009 r. złożyła wniosek o objęcie jej dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi od 1 marca 2009 r. Niestety wniosek został rozpatrzony negatywnie, gdyż objęcie ubez-pieczeniem mogło nastąpić dopiero od dnia złożenia wniosku, czyli od 15 marca 2009 r.

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustają:

 • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
 • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie należnej składki,
 • od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (np. od dnia podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej czy też od dnia podjęcia pracy, np. na podstawie umowy zlecenia).

Osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą) mogą po ich ustaniu kontynuować te ubezpieczenia na podstawie art. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie jest istotna długość okresu, przez jaki osoba ta była objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami, może to być np. kilka dni. Warunkiem jest, aby w tym okresie (podczas dobrowolnych ubezpieczeń) nie miała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Przykład

Jan K. w okresie od 1 marca do 31 lipca br. przebywa na urlopie bezpłatnym. W tym okresie przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Na okres od 1 maja do 30 czerwca podpisał umowę zlecenia. Oznacza to, że automatycznie dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe za te 2 miesiące ustały, nawet gdyby zainteresowany opłacił za ten okres składki. Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą za ten okres wynikały z tytułu wykonywania przez niego umowy zlecenia. Po wykonaniu tej umowy będzie mógł ponownie - od 1 lipca - przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2009-05-07, ostatnia aktualizacja: 2009-05-07 07:21

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

 • Najczęstsze błędy płatników składek

  Każdego roku płatnik składa do ZUS wiele różnych dokumentów. Całość dokumentacji układa się w logiczny, choć może zbyt rozbudowany i niepozbawiony pułapek system. W tej ilości dat, sum, identyfikator...

 • Przejście z renty na emeryturę

  Po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego renciście z urzędu jest przyznawana emerytura. Jeśli jednak zgłosi on wniosek o przyznanie emerytury do końca miesiąca, w którym osiągnie wiek emerytalny...

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

 • Najnowsze
 • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter