| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Nowy rok składkowy - nowa wysokość składki wypadkowej

Nowy rok składkowy - nowa wysokość składki wypadkowej

1 kwietnia 2014 r. rozpocznie się nowy rok składkowy na ubezpieczenie wypadkowe. Będzie on trwał do 31 marca 2015 r. Płatnicy składek, którym stopy procentowej składki na to ubezpieczenie nie określi ZUS, sami muszą ustalić jej wysokość na wskazany okres.

Płatnicy wpisani do rejestru REGON

Płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON, dla których ZUS nie ustali stopy procentowej składki wypadkowej, muszą w pierwszej kolejności ustalić liczbę osób, które zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku kalendarzowym. Sposób ustalenia składki jest inny, gdy płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego:

 • nie więcej niż 9 osób,
 • co najmniej 10 osób.

Mówiąc o liczbie ubezpieczonych chodzi o ustalenie przeciętnej liczby osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok składkowy (art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej).

Aby ustalić liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w 2013 r., należy kolejno:

Krok 1. Zsumować wszystkich ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2013 r.

W liczbie ubezpieczonych ustalanej za poszczególne miesiące należy uwzględnić wszystkie osoby, które chociaż przez jeden dzień danego miesiąca podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu.

Zobacz także: Składki ZUS w 2014 r.

W liczbie ubezpieczonych nie należy uwzględniać osób:

 • które przebywały przez cały miesiąc na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź odbywały zasadniczą służbę wojskową,
 • które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu,
 • za które zostały rozliczone składki za dany miesiąc, ale które w tym miesiącu nie podlegały już ubezpieczeniom (np. pracownik, który otrzymał składnik wynagrodzenia w miesiącu następnym po miesiącu rozwiązania umowy o pracę).

Trzeba jednocześnie pamiętać, aby każdą osobę uwzględniać tylko raz w danym miesiącu jako jednego ubezpieczonego – niezależnie od tego, z ilu tytułów osoba ta była zgłoszona do ubezpieczenia wypadkowego w trakcie tego miesiąca.

Krok 2. Podzielić uzyskaną liczbę przez liczbę miesięcy, w których płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego chociaż jednego ubezpieczonego

Sumę osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w 2013 r. należy podzielić przez taką liczbę miesięcy, w których płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej jedną osobę. Uzyskaną liczbę ubezpieczonych należy zaokrąglić do pełnych jedności (w górę – jeżeli końcówka jest większa lub równa 0,5; w dół – jeżeli jest mniejsza od 0,5).

Przykład:

Płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego we wszystkich miesiącach 2013 r. w sumie 148 osób. Zatem liczbę ubezpieczonych, od której zależy sposób ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe, należy ustalić następująco:

148 osób : 12 miesięcy = 12,33, tj. 12 osób.

Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe następuje w zależności od ustalonej liczby ubezpieczonych.

Jeśli płatnik wyliczył, że w 2013 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego:

 • nie więcej niż 9 osób – ustala właściwą dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres (tj. 1,93%),
 • co najmniej 10 osób – ustala właściwą dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości przypisanej dla grupy działalności, do której został zaklasyfikowany na podstawie swojego kodu PKD.

Aby ustalić składkę wypadkową przy zgłaszaniu do ubezpieczenia wypadkowego ponad 9 osób, należy odczytać odpowiednią stopę procentową składki z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki... przypisaną dla grupy działalności, do której ten płatnik należy z uwagi na rodzaj przeważającej działalności według PKD, z jakim był on ujęty w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku (art. 33 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy wypadkowej). Płatnik, który zgłosi się w ZUS po 31 grudnia 2013 r. do 31 marca następnego roku, powinien ustalać grupę działalności, do której należy, na podstawie rodzaju przeważającej działalności, z jakim został ujęty w rejestrze REGON w dniu, od którego stał się płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe (art. 29 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Zobacz także: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2014 roku

Liczba grup działalności w okresie od 1 kwietnia 2014 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Płatnicy są podzieleni na 64 grupy. Najniższa wysokość stopy procentowej składki wynosi 0,67%, a najwyższa 3,86%.

Przykład:

Płatnik składek ustalił, że w 2013 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego 76 osób. Na ostatni dzień grudnia 2013 r. aktualnym dla niego rodzajem działalności ujętym w rejestrze REGON była działalność z kodem PKD 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu. Zgodnie z klasyfikacją PKD, jest to sekcja C, dział 10. Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki... przewiduje, że jest to 9. grupa działalności „Produkcja artykułów spożywczych”, dla której kategoria ryzyka wynosi 6, a właściwa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,73% podstawy wymiaru. Tak ustalona wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie obowiązywała przez najbliższy rok, począwszy od składek należnych za kwiecień 2014 r., dla których termin płatności przypada w maju 2014 r.

Skutki zaniżenia/zawyżenia składki

Płatnik, którego postępowanie spowoduje zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w wyniku nieprzekazania ZUS IWA, przekazania w niej nieprawidłowych danych albo w wyniku błędnego ustalenia grupy działalności lub liczby ubezpieczonych, gdy stopę tę ustala samodzielnie płatnik), nie spotka się z żadnymi konsekwencjami. W tym przypadku właściwa dla niego na cały rok składkowy stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe powinna zostać ustalona ponownie – przez ZUS lub przez samego płatnika – na podstawie prawidłowych danych (art. 34 ust. 2 i 3 ustawy wypadkowej).

Płatnik może doprowadzić do ustalenia mu zaniżonej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w wyniku:

 • nieprzekazania informacji ZUS IWA,
 • przekazania w informacji ZUS IWA nieprawdziwych danych,

Wówczas otrzyma z ZUS decyzję o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej go przez cały rok składkowy w wysokości 150% stopy ustalonej na podstawie prawidłowych danych. Płatnik jest zobowiązany opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę (art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Może się również zdarzyć, że płatnik sam obliczał wysokość stopy procentowej składki i zaniżył ją wskutek:

 • nieprawidłowego ustalenia liczby ubezpieczonych,
 • nieprawidłowego ustalenia grupy działalności, do której należy.

W takim przypadku obowiązująca płatnika wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy zostanie ustalona mu przez ZUS w drodze decyzji ustalającej ją w wysokości 150% prawidłowej stopy procentowej (art. 34 ust. 3 ustawy wypadkowej).

Zarówno w przypadku zaniżenia, jak i zawyżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnik musi złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w których naliczył składkę w nieprawidłowej wysokości. Gdy płatnik nie złożył informacji ZUS IWA, mimo takiego obowiązku, lub złożył nieprawidłową informację ZUS IWA, ma również obowiązek złożyć w ZUS tę informację lub jej korektę.

Polecamy serwis: Zasiłki i inne świadczenia

Podwyższenie składki na wniosek inspektora Państwowej Inspekcji Pracy

ZUS podwyższy o 100% wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jeżeli płatnik rażąco narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawą wydania w tej sprawie decyzji przez ZUS jest wniosek inspektora pracy, który stwierdził takie naruszenia w czasie dwóch kolejnych kontroli (art. 36 ustawy wypadkowej). W tym przypadku ZUS podwyższa wysokość stopy procentowej składki dopiero na kolejny rok składkowy następujący po roku składkowym, w którym wpłynął do ZUS taki wniosek.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Nasza spółka powstała w wyniku połączenia dwóch spółek. Od 1 stycznia 2014 r. zgłosiliśmy do ubezpieczeń 120 pracowników przejętych z łączących się spółek (w trybie art. 231 Kodeksu pracy). W rejestrze REGON nowa spółka została ujęta z kodem PKD 47.91.Z – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Obie przejęte spółki posiadały ustaloną przez ZUS stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe – pierwsza w wysokości 0,67%, druga w wysokości 1,20%. W jakiej wysokości powinniśmy odprowadzać składkę wypadkową?

Muszą Państwo odprowadzać składkę wypadkową w wysokości 0,93%. Stopę procentową składki wypadkowej należy ustalić na nowo, ponieważ są Państwo nowym płatnikiem składek. Z uwagi na to, że zgłaszają Państwo do ubezpieczenia wypadkowego ponad 9 osób, stopa ta powinna być ustalona w wysokości przypisanej dla grupy działalności według PKD, a zatem w wysokości 0,93%. Taka stopa procentowa składki wypadkowej będzie obowiązywać nowego płatnika do 31 marca 2014 r. oraz w nowym roku składkowym, tj. do 31 marca 2015 r., gdyż wysokości stóp procentowych dla poszczególnych grup działalności nie zmieniły się w stosunku do roku składkowego 2013/2014.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Polecamy artykuły

Autor:

prawnik, ekspert i praktyk, od 11 lat zajmujący się prawem ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji w zakresie ubezpieczeń i składek

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Nowy rok składkowy - pracodawcy ustalą wysokość składki wypadkowej. /Fot. Fotolia
Nowy rok składkowy - pracodawcy ustalą wysokość składki wypadkowej. /Fot. Fotolia

Personel i Zarządzanie459.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK