| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 27 września 2006 r., sygn. I UK 75/06

Wyrok SN z dnia 27 września 2006 r., sygn. I UK 75/06

Rozpoczęcie nierolniczej działalności gospodarczej nie powoduje wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników, pod warunkiem złożenia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymaganych w ustawie danych dotyczących zakresu nierolniczej działalności gospodarczej.  

Rozpoczęcie nierolniczej działalności gospodarczej nie powoduje wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników, pod warunkiem złożenia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymaganych w ustawie danych dotyczących zakresu nierolniczej działalności gospodarczej.

 

Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka,

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 września 2006 r. sprawy z odwołania Tadeusza P. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpie­czenia Społecznego-Oddziałowi Regionalnemu w A. o ustalenie podlegania ubezpie­czeniom społecznym, na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 listopada 2005 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 22 kwietnia 2005 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddział Regionalny w A. stwierdziła ustanie ubezpieczenia społecznego rolni­ków (w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia emerytalno-rentowego) Tadeusza P. od 1 kwietnia 2005 r. W uzasad­nieniu decyzji wskazała, że na skutek niedostarczenia przez ubezpieczonego w obowiązującym terminie (do dnia 14 lutego 2005 r.) zaświadczenia właściwego orga­nu podatkowego o wysokości należnego podatku za miniony rok, stosownie do treści art. 5a ust. 5 i 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczenie społeczne rolników ustało z mocy prawa z końcem I kwartału 2005 r.

W odwołaniu od powyższej decyzji wnioskodawca wniósł o ustalenie, że w dalszym ciągu podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, podnosząc, że zapomniał w terminie złożyć zaświadczenie o wysokości podatku za miniony rok.

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2005 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach oddalił odwołanie. Sąd pierwszej instancji powołał się na przepis art. 5a ust. 5 i 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i stwierdził, że przewidziany w nim termin do złożenia zaświadczenia o wysokości podatku jest ter­minem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu.

W apelacji wnioskodawca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uznanie, że nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2005 r. Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku - na podstawie art. 385 k.p.c. - oddalił apelację, podzielając podstawy: faktyczną - która nie jest kwestionowana - i prawną wyroku Sądu pierwszej instancji. Na podstawie art. 5a ust. 5 i 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu przed jego zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych in­nych ustaw (Dz.U. Nr 150, poz. 1248), do dnia 14 lutego każdego roku rolnik lub do­mownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy prowadzeniu tej działalności, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników, jest zobowiązany po rozliczeniu roku podatkowego złożyć Kasie zaświadczenie właściwego organu podatkowego o wysokości należnego podatku za miniony rok. Nieza­chowanie tego terminu, o ile nadal prowadzona jest pozarolnicza działalność gospo­darcza, jest równoznaczne z zaistnieniem okoliczności powodujących ustanie ubez­pieczenia z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie. Przewidziany we wskazanym przepisie termin jest terminem prawa materialnego. Oznacza to, że jego upływ powoduje niemożność realizowania upraw­nienia ograniczonego tym terminem, bądź wygaśnięcie roszczenia. Po jego upływie nie jest możliwe uwzględnienie powództwa (wniosku) jeżeli przepis nie przewiduje możliwości nieuwzględnienia przekroczenia terminu, w tym jego przywrócenia. W ocenie Sądu drugiej instancji z przepisu art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który wskazuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działalność w zakresie informowania ubezpieczonych i świadczenio-biorców o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy, nie wynika obowiązek informowania ubezpieczonych o treści powszechnie obowiązujących publikowanych aktów prawnych. Przepis ten określa jedynie w sposób ramowy zakres działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tego rodzaju obowiązku nie można również wyprowadzać z art. 9 k.p.a. Nałożony na organ administracyjny tym ostatnim przepisem obowiązek należytego, wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania nie zwalnia osób prowadzących działalność gospodarczą z obowiązku zaznajamiania się z przepisami prawa regulującymi ich uprawnienia i obowiązki wynikające z prowadzenia tej działalności.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Szeliga

Księgowa - specjalistka w zakładaniu spółek na Cyprze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK