| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2005 r., sygn. I UK 358/04

Wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2005 r., sygn. I UK 358/04

Prawo do emerytury nabytej na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) podlega zawieszeniu z mocy art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grud­nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jed­nolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) także wówczas, gdy kontynu­owanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy dotyczy stosunku pracy, który nie stanowił podstawy nabycia tego prawa.  

Prawo do emerytury nabytej na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) podlega zawieszeniu z mocy art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grud­nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jed­nolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) także wówczas, gdy kontynu­owanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy dotyczy stosunku pracy, który nie stanowił podstawy nabycia tego prawa.

 

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza,

Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Andrzej Wasilewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2005 r. sprawy z odwołania Marka G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w T.M. o zwrot nienależnie pobranej emerytury, na skutek kasacji organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2004 r. [...]

1. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił apelację Marka G. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 sierpnia 2003 r. [...],

2. nie obciążył wnioskodawcy kosztami postępowania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 9 maja 2003 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w T.M. zobowiązał ubezpieczonego Marka G. do zwrotu emerytury za okres od 1 września 2002 r. do 30 kwietnia 2003 r., jako nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 10.255,18 zł wraz z odsetkami za okres od 10 września 2002 r., z powodu kontynu­acji zatrudnienia u pracodawcy, na rzecz którego ubezpieczony świadczył pracę przed dniem nabycia prawa do emerytury, którą organ rentowy przyznał od 1 września 2002 r.

Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2003 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim oddalił odwołanie ubezpieczonego od powyższej decyzji. Podstawą takiego rozstrzygnięcia była okoliczność, że Marek G. nie ujawnił pozostawania w zatrudnieniu od 1 września 2000 r. w firmie PPHU „J.”, w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku diagnosty, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Umowę zawarto na okres 5 lat. Stosowne zaświadczenie w tym przedmiocie złożył w organie rentowym dopiero w dniu 26 marca 2003 r. Po przy­znaniu emerytury wnioskodawca kontynuował nieprzerwanie zatrudnienie w tej fir­mie. Sąd pierwszej instancji uznał, że zachodziły podstawy do zawieszenia emerytu­ry na podstawie art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), wobec kontynuowania zatrudnienia, bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego ubez­pieczony świadczył pracę bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. Zda­niem Sądu Okręgowego skutki wskazane w powołanym przepisie powstają gdy nie zostanie zakończona działalność zawodowa, niezależnie od tego w jakim rozmiarze i na rzecz ilu pracodawców była świadczona. W konsekwencji Sąd pierwszej instancji uznał, że zachodziły przesłanki określone w art. 138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a odwołanie ubezpieczonego od decyzji z 9 maja 2003 r., jako nieza­sadne podlega oddaleniu.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »