| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Postępowanie przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem pracy

Spory pracownicze to dla każdego pracodawcy sprawa newralgiczna. Są one wpisane w ryzyko prowadzonej działalności, ale i tak potrafią przysporzyć sporo kłopotów. Prawo pracy jest przy tym tą dziedziną, w której większość sporów jest rozstrzygana na drodze sądowej. Inne możliwości rozstrzygania sporów - takie jak choćby komisje pojednawcze czy sądownictwo polubowne - mają mniejsze znaczenie.

• Sprawy związane z wygaśnięciem stosunku pracy

Sprawy te będą dotyczyć głównie należności przysługujących albo pracownikowi, albo jego bliskim.

W pierwszym przypadku będą to roszczenia o odszkodowanie lub inne świadczenia wynikające z przepisów szczególnych (art. 63 i 66 k.p.).

W drugim przypadku roszczenia będą dotyczyć odpraw pośmiertnych (art. 631 k.p.). Uprawnionymi do wszczęcia sprawy będą małżonek oraz inni członkowie rodziny zmarłego pracownika, spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do tego typu spraw mogą też zostać zaliczone spory związane z odmową wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Żeby skutecznie uruchomić wypłaty z FGŚP potrzebna jest, co oczywiste, inicjatywa pracodawcy. Jest też możliwy wniosek indywidualny. W okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, określając osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków FGŚP. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy. Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie niewypłacalności, sporządza się niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykazy uzupełniające. Obejmują one wskazanie tych osób oraz tytuły i wysokość roszczeń. Wykazy składa się kierownikowi biura terenowego FGŚP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, który po stwierdzeniu zgodności wykazu z przepisami ustawy przekazuje niezwłocznie odpowiednie środki finansowe upadłemu, a ten z kolei wypłaca pieniądze uprawnionym osobom. Wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika (lub byłego pracownika). Wniosek składa się kierownikowi biura nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu. Kierownik dokonuje wypłaty niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków FGŚP oraz niezwłocznie powiadamia o tym pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy. O odmowie wypłaty świadczenia w całości lub w części kierownik zawiadamia niezwłocznie na piśmie zainteresowaną osobę, podając uzasadnienie tej odmowy. Nie musi to zatem nastąpić natychmiast, a tylko w czasie adekwatnym do stopnia skomplikowania czynności.

• Sprawy dotyczące świadectwa pracy

Są to najczęściej roszczenia o sprostowanie świadectwa pracy oraz o odszkodowanie związane z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa (art. 97-99 k.p.).

Spośród nich spory związane z treścią świadectwa należą do najszybciej rozpoznawanych. Dość łatwo jest tam bowiem ustalić stan faktyczny i orzec o obowiązkach stron. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania do sądu. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa. Odszkodowanie jest jednak ograniczone do wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa stanowi podstawę do zmiany tego dokumentu.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK