| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Postępowanie przed sądem pracy

Postępowanie przed sądem pracy

Spory pracownicze to dla każdego pracodawcy sprawa newralgiczna. Są one wpisane w ryzyko prowadzonej działalności, ale i tak potrafią przysporzyć sporo kłopotów. Prawo pracy jest przy tym tą dziedziną, w której większość sporów jest rozstrzygana na drodze sądowej. Inne możliwości rozstrzygania sporów - takie jak choćby komisje pojednawcze czy sądownictwo polubowne - mają mniejsze znaczenie.

Uzasadnienie wyroku

Każdy wyrok może być na żądanie strony (zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji) zaopatrzony w uzasadnienie. Sąd sporządza uzasadnienie również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie:

• faktów, które sąd uznał za udowodnione,

• dowodów, na których się oparł,

• przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,

• wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem właściwych przepisów.

Sędzia sporządza je w terminie 2-tygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała uzasadnienia. Ważne jest, aby wnikliwie zapoznać się z brzmieniem uzasadnienia, a zwłaszcza z jego środkową częścią dotyczącą oceny dowodów. Sędzia pisze tam, jakie dowody uznał za wiarygodne i dlaczego. Na tej podstawie pracodawca może formułować zarzuty apelacyjne.

WAŻNE!

Sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia. Jednak w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez takiego zrzeczenia się sąd I instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne.

Pisząc o wyroku, trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że zgodnie z art. 4771 § 1 k.p.c. w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z przysługujących mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone roszczenie okaże się nieuzasadnione, sąd może z urzędu uwzględnić inne roszczenie alternatywne.

Przykład

Księgowy spółki jawnej „Cefesz” został zwolniony z pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Był zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i pracował ponad 7 lat. Uważa on, że wypowiedzenie zostało dokonane z naruszeniem prawa - podana przyczyna była nieprawdziwa. Pracodawca stwierdził, że likwiduje stanowisko, po czym zatrudnił na jego miejsce nowego pracownika. Ponadto w okresie wypowiedzenia cały dział księgowości dostał podwyżki, a tylko pracownik został pominięty jako osoba, która już nie pracuje. W takim stanie rzeczy pracownik zdecydował się na złożenie sprawy do sądu, w której domaga się przywrócenia do pracy lub ewentualnie odszkodowania, gdyby przywrócenie było niecelowe lub niemożliwe (art. 45 k.p.). W takiej sytuacji sąd sam może wybrać takie roszczenie, które jest bardziej adekwatne.

Wyrok zaoczny

Procedura cywilna przewiduje orzeczenie wyroku pod nieobecność strony (wyrok zaoczny) jako sankcję stosowaną wobec osób, które uciekają się do najprostszej obstrukcji procesowej - nie stawiają się na rozprawę albo nie biorą w niej udziału. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt - samo niestawiennictwo nie jest wystarczającym warunkiem do wydania wyroku zaocznego. Musi być ono jeszcze należycie udokumentowane. Innymi słowy, w aktach sprawy musi się znaleźć tzw. zwrotka, czyli potwierdzenie otrzymania wezwania na rozprawę. Jak czytamy w wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 1973 r. (III PRN 3/73) - przeprowadzenie rozprawy i wydanie wyroku zaocznego, pomimo niezawiadomienia pozwanego, stanowi istotne uchybienie procesowe w rozumieniu art. 368 pkt 5 k.p.c.

Gdy więc pozwany jest prawidłowo powiadomiony, sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda.

Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia:

• powód może bowiem wnieść na ogólnych zasadach apelację,

• pozwanemu przysługuje sprzeciw, który możne złożyć w ciągu tygodnia od doręczenia wyroku.

W piśmie pozwanego zawierającym sprzeciw należy przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi - sprawa zatem toczy się dalej na zasadach ogólnych, choć wyrok zaoczny nie traci od razu swej mocy.

Warto też wiedzieć, że na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo nie było zawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. Taki wniosek może zatem wstrzymać ewentualną egzekucję. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia.

WAŻNE!

Wyrok zaoczny jest z urzędu opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności. Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny został uchylony, chyba że niestawiennictwo pozwanego nie było zawinione lub nie dołączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego.

Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo już składał w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie. W razie nienadejścia dowodu doręczenia na dzień rozprawy sąd może w ciągu następnych 2 tygodni wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia. Wyrok taki wiąże sąd od chwili podpisania sentencji.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK