| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Umowa o zarządzanie zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej łączy w sobie cechy umowy zlecenia, o dzieło czy nawet umowy o pracę. Skonstruowanie tego typu umowy może budzić wiele wątpliwości. Przedstawiamy zatem wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej.

3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w ust. 1, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach prawa cywilnego

§ 24

1. Członek Zarządu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Spółkę jej postanowień.

2. Członek Zarządu ma wówczas prawo do odprawy pieniężnej w wysokości ........................... złotych (słownie..........................................................................................................................).

§ 25

1. Członek Zarządu w trakcie trwania kadencji ma prawo, w każdym czasie, do rezygnacji z pełnionej funkcji.

2. Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji jest równoznaczna z rozwiązaniem niniejszej umowy za ........... tygodniowym (miesięcznym) okresem wypowiedzenia.

3. W przypadku, gdy rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji nie jest powodowana rażącymi naruszeniami przez Spółkę przepisów prawa, umowy (statutu) Spółki i postanowień niniejszej umowy oraz nie wynika z niemożności wykonywania obowiązków na skutek działania siły wyższej, Spółka może żądać od niego uiszczenia kary umownej w wysokości .............................. złotych (słownie:..........................................................................................).

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę w związku z rezygnacją Członka Zarządu, o której mowa w ust. 3, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach prawa cywilnego.

§ 26

Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. śmierci Członka Zarządu;

b. utraty przez Członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych lub jej ograniczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego, w szczególności zaś przepisy o zleceniu na podstawie art. 750 k.c.

§ 29

Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd .......... .......................................................................................................................................................

§ 30

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.............................................                                                . .......................................................

       Członek Zarządu                                                              Podmiot(y) reprezentujące Spółkę

Porozmawiaj o tym na FORUM

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK