| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Rozliczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem

Rozliczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem

Zawarcie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej łączy się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy, związanymi z rozliczeniem takiej umowy pod względem podatkowym i ubezpieczeniowym. Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Rozliczenie składki zdrowotnej

Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne z umowy o pracę ustalona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, to składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Uzyskiwanie przez pracownika dodatkowych przychodów z tytułu umowy zlecenia (o dzieło) nie wpływa na sposób rozliczenia tej składki z umowy o pracę. Nadal składkę na ubezpieczenie zdrowotne, należną do ZUS, obniża się do poziomu zaliczki na podatek dochodowy, gdy składka ta jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy. Umowa zlecenia dodatkowo zawarta z pracownikiem nie zmienia tego postępowania, mimo że oba dochody są oskładkowane i wykazywane w jednym raporcie rozliczeniowym. W raporcie miesięcznym należy wpisać sumę kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczonej od umowy zlecenia oraz kwoty tej składki z umowy o pracę obniżonej do wysokości zaliczki. Nie należy sumować obu przychodów i naliczać całej składki zdrowotnej, skoro z umowy o pracę składka jest obniżana do wysokości zaliczki podatkowej. Zasadę obniżenia składki zdrowotnej do poziomu zaliczki podatkowej stosuje się również w przypadku, gdy zaliczka na podatek od dochodu z umowy zlecenia przewyższa kwotę składki zdrowotnej obliczonej w wysokości 9%.

Jeżeli pracownik wykonuje na rzecz swojego pracodawcy umowę zlecenia, w składanych za niego miesięcznych raportach rozliczeniowych należy wykazywać jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne sumę przychodu z umowy o pracę i umowy zlecenia (pomniejszoną o składki społeczne). Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należy jednak podać w wysokości sumy składki wynikającej z listy płac oraz z rachunku z umowy zlecenia.

Nie sumuje się przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia w celu naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na odrębne źródła przychodów dla celów podatkowych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona od przychodu z umowy o pracę może być sfinansowana tylko z zaliczki podatkowej ustalonej od przychodu z tej umowy, a składka od przychodu z umowy zlecenia – jedynie z zaliczki na podatek ustalonej od przychodów ze zlecenia.

Rozliczenie miesięczne dochodów z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej

Wynagrodzenie z umowy o pracę rozlicza się sporządzając listę płac, natomiast do wypłaty z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło potrzebny jest rachunek, który wystawia zleceniobiorca jako wykonawca. Na jego podstawie następuje rozliczenie wynagrodzenia z tego rodzaju umowy.

Rachunek powinien być wystawiony w zgodzie z warunkami umowy zlecenia. Stałe elementy rachunku to:

 • oznaczenie stron umowy – zleceniobiorcy i zleceniodawcy (imiona, nazwiska, adresy, identyfikacja firmy zleceniodawcy),
 • data wystawienia rachunku,
 • wskazanie przedmiotu umowy (rodzaj usługi) oraz ustalonej odpłatności za wykonanie zlecenia (ogólnej sumy za ogół czynności lub wartości wynikającej z zastosowania stawki jednostkowej za pojedynczą usługę i ilości wykonanych usług w okresie rozliczeniowym),
 • rozliczenie przychodu z tytułu składek na ZUS (wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne) oraz zaliczki na podatek dochodowy (wysokość kosztów uzyskania przychodów, stopa procentowa podatku, wysokość podatku do zapłaty),
 • kwota do wypłaty,
 • sposób płatności – przelewem (wskazanie numeru rachunku zleceniobiorcy) lub gotówką (data i podpis odbierającego wynagrodzenie),
 • podpis wystawcy rachunku i osoby zatwierdzającej wypłatę.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem zatrudnionym na pół etatu z wynagrodzeniem 750 zł pracodawca zawarł dodatkowo umowę zlecenia na inny rodzaj pracy. Wynagrodzenie ze zlecenia wynosi 1000 zł. Z tytułu umowy o pracę pracownikowi potrącane są podstawowe koszty uzyskania przychodów oraz ma on prawo do kwoty zmniejszającej podatek (złożył oświadczenie PIT-2). Wynagrodzenie za pracę na etacie pracownik otrzymuje, zgodnie z terminem płatności, 5 dnia każdego miesiąca, a wynagrodzenie ze zlecenia – ostatniego dnia miesiąca. Dnia 5 czerwca pracownik otrzymał pensję ze stosunku pracy (za maj), a 29 czerwca wynagrodzenie za zlecenie. Rozliczenie za czerwiec wygląda następująco:

Lista płac na wynagrodzenie z umowy o pracę

1) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne:

 • 750 zł × 9,76% = 73,20 zł – składka emerytalna,
 • 750 zł × 1,5% = 11,25 zł – składka rentowa,
 • 750 zł × 2,45% = 18,38 zł – składka chorobowa,

łącznie składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z dochodu pracownika: 102,83 zł;

2) podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 750 zł – 102,83 zł = 647,17 zł;

3) wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 647,17 zł × 9% = 58,25 zł – składka zdrowotna według stopy 9%,
 • 647,17 zł × 7,75% = 50,16 zł – składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek;

4) zaliczka na podatek:

 • 647,17 zł – 111,25 zł = 535,92 zł, po zaokrągleniu 536 zł – podstawa opodatkowania,
 • (536 zł × 18%) – 46,33 zł = 50,15 zł.

Zaliczka na podatek należna do urzędu skarbowego po odliczeniu składki zdrowotnej wynosi 0 zł, natomiast składka zdrowotna do zapłaty do ZUS to kwota 50,15 zł, a nie 58,25 zł.

Do wypłaty z tytułu umowy o pracę: 750 zł – (102,83 zł + 50,15 zł) = 597,02 zł.

Rachunek do umowy zlecenia

1) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne:

 • 1000 zł × 9,76% = 97,60 zł – składka emerytalna,
 • 1000 zł × 1,5% = 15 zł – składka rentowa,
 • 1000 zł × 2,45% = 24,50 zł – składka chorobowa,

łącznie składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z dochodu zleceniobiorcy: 137,10 zł;

2) podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 1000 zł – 137,10 zł = 862,90 zł;

3) wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 862,90 zł × 9% = 77,66 zł – składka zdrowotna według stopy 9%,
 • 862,90 zł × 7,75% = 66,87 zł – składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek;

4) koszty uzyskania przychodów: 862,90 zł × 20% = 172,58 zł;

5) zaliczka na podatek:

 • 1000 zł – 137,10 zł – 172,58 zł = 690,32 zł, po zaokrągleniu 690 zł – podstawa opodatkowania,
 • 690 zł x 18% = 124,20 zł – zaliczka na podatek,
 • 124,20 zł – 66,87 zł = 57,33 zł po zaokrągleniu 57 zł – zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Do wypłaty z tytułu umowy zlecenia: 1000 zł – (137,10 zł + 77,66 zł + 57 zł) = 728,24 zł.

W raporcie rozliczeniowym do ZUS za czerwiec – ZUS RCA płatnik wykaże za pracownika:

 • podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne łącznie: 1750 zł (750 zł + 1000 zł),
 • łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne: 239,93 zł (102,83 zł + 137,10 zł),
 • podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1510,07 zł (647,17 zł + 862,90 zł),
 • łączną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne: 127,81 zł (50,15 zł + 77,66 zł).

Niepełny miesiąc trwania umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej

Może zdarzyć się sytuacja, w której stosunek pracy i umowa cywilnoprawna nie będą trwały jednocześnie przez cały miesiąc. Jeżeli umowa o pracę rozwiąże się w trakcie danego miesiąca, a umowa cywilnoprawna będzie kontynuowana, w takim przypadku do obowiązków płatnika będzie należało przede wszystkim wyrejestrowanie w ZUS osoby z dotychczasowych ubezpieczeń jako pracownika i dokonanie ponownego zgłoszenia jako zleceniobiorcy.

Dla zleceniobiorcy, w przypadku gdy nie jest nigdzie zatrudniony lub gdy jest zatrudniony u innego pracodawcy, ale jego wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe od minimalnego, obowiązkowe nadal będą ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe i zdrowotne, jednak składka chorobowa przyjmie charakter dobrowolny. Zleceniobiorca sam zdecyduje, czy przystąpi do tego ubezpieczenia. Zmiana schematu ubezpieczeń spowodowana utratą statusu pracownika w trakcie miesiąca wpłynie na sposób rozliczenia składek z obu umów za ten miesiąc.

PRZYKŁAD

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem na pełny etat, na czas określony do 15 czerwca 2012 r., uległa rozwiązaniu z upływem terminu, na który została podpisana. W maju 2012 r. strony nawiązały dodatkowo współpracę na umowę zlecenia na czas do 30 czerwca 2012 r. Od 1 do 15 czerwca osoba podlegała ubezpieczeniom jak pracownik, a od 16 czerwca już jako zleceniobiorca (wykonawca nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego). Do zadań pracodawcy jako płatnika składek należy:

1) wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z kodem tytułu 011000, na druku ZUS ZWUA, z datą 16 czerwca 2012 r.,

2) ponowne zarejestrowanie osoby na druku ZUS ZUA z kodem tytułu 041100 do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego z datą 16 czerwca 2012 r.

Wynagrodzenie z umowy o pracę wynosiło 3000 zł miesięcznie, a z umowy zlecenia wynosiło 4000 zł za okresy miesięczne. Wynagrodzenie za czerwiec z umowy o pracę ustalone było za przepracowaną część miesiąca, a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodu ze zlecenia – z kodem pracownika – zostały naliczone proporcjonalnie do okresu trwania jednocześnie umowy o pracę i zlecenia, tj. za okres od 1 do 15 czerwca 2012 r. Z oddzielnym kodem tytułu ubezpieczenia została rozliczona część wynagrodzenia ze zlecenia przypadająca na okres od 16 do 30 czerwca 2012 r.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK