| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Rozliczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem

Rozliczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem

Zawarcie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej łączy się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy, związanymi z rozliczeniem takiej umowy pod względem podatkowym i ubezpieczeniowym. Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Rozliczenie składki zdrowotnej

Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne z umowy o pracę ustalona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, to składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (art. 83 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Uzyskiwanie przez pracownika dodatkowych przychodów z tytułu umowy zlecenia (o dzieło) nie wpływa na sposób rozliczenia tej składki z umowy o pracę. Nadal składkę na ubezpieczenie zdrowotne, należną do ZUS, obniża się do poziomu zaliczki na podatek dochodowy, gdy składka ta jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy. Umowa zlecenia dodatkowo zawarta z pracownikiem nie zmienia tego postępowania, mimo że oba dochody są oskładkowane i wykazywane w jednym raporcie rozliczeniowym. W raporcie miesięcznym należy wpisać sumę kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczonej od umowy zlecenia oraz kwoty tej składki z umowy o pracę obniżonej do wysokości zaliczki. Nie należy sumować obu przychodów i naliczać całej składki zdrowotnej, skoro z umowy o pracę składka jest obniżana do wysokości zaliczki podatkowej. Zasadę obniżenia składki zdrowotnej do poziomu zaliczki podatkowej stosuje się również w przypadku, gdy zaliczka na podatek od dochodu z umowy zlecenia przewyższa kwotę składki zdrowotnej obliczonej w wysokości 9%.

Jeżeli pracownik wykonuje na rzecz swojego pracodawcy umowę zlecenia, w składanych za niego miesięcznych raportach rozliczeniowych należy wykazywać jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne sumę przychodu z umowy o pracę i umowy zlecenia (pomniejszoną o składki społeczne). Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należy jednak podać w wysokości sumy składki wynikającej z listy płac oraz z rachunku z umowy zlecenia.

Nie sumuje się przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia w celu naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na odrębne źródła przychodów dla celów podatkowych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona od przychodu z umowy o pracę może być sfinansowana tylko z zaliczki podatkowej ustalonej od przychodu z tej umowy, a składka od przychodu z umowy zlecenia – jedynie z zaliczki na podatek ustalonej od przychodów ze zlecenia.

Rozliczenie miesięczne dochodów z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej

Wynagrodzenie z umowy o pracę rozlicza się sporządzając listę płac, natomiast do wypłaty z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło potrzebny jest rachunek, który wystawia zleceniobiorca jako wykonawca. Na jego podstawie następuje rozliczenie wynagrodzenia z tego rodzaju umowy.

Rachunek powinien być wystawiony w zgodzie z warunkami umowy zlecenia. Stałe elementy rachunku to:

 • oznaczenie stron umowy – zleceniobiorcy i zleceniodawcy (imiona, nazwiska, adresy, identyfikacja firmy zleceniodawcy),
 • data wystawienia rachunku,
 • wskazanie przedmiotu umowy (rodzaj usługi) oraz ustalonej odpłatności za wykonanie zlecenia (ogólnej sumy za ogół czynności lub wartości wynikającej z zastosowania stawki jednostkowej za pojedynczą usługę i ilości wykonanych usług w okresie rozliczeniowym),
 • rozliczenie przychodu z tytułu składek na ZUS (wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne) oraz zaliczki na podatek dochodowy (wysokość kosztów uzyskania przychodów, stopa procentowa podatku, wysokość podatku do zapłaty),
 • kwota do wypłaty,
 • sposób płatności – przelewem (wskazanie numeru rachunku zleceniobiorcy) lub gotówką (data i podpis odbierającego wynagrodzenie),
 • podpis wystawcy rachunku i osoby zatwierdzającej wypłatę.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem zatrudnionym na pół etatu z wynagrodzeniem 750 zł pracodawca zawarł dodatkowo umowę zlecenia na inny rodzaj pracy. Wynagrodzenie ze zlecenia wynosi 1000 zł. Z tytułu umowy o pracę pracownikowi potrącane są podstawowe koszty uzyskania przychodów oraz ma on prawo do kwoty zmniejszającej podatek (złożył oświadczenie PIT-2). Wynagrodzenie za pracę na etacie pracownik otrzymuje, zgodnie z terminem płatności, 5 dnia każdego miesiąca, a wynagrodzenie ze zlecenia – ostatniego dnia miesiąca. Dnia 5 czerwca pracownik otrzymał pensję ze stosunku pracy (za maj), a 29 czerwca wynagrodzenie za zlecenie. Rozliczenie za czerwiec wygląda następująco:

Lista płac na wynagrodzenie z umowy o pracę

1) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne:

 • 750 zł × 9,76% = 73,20 zł – składka emerytalna,
 • 750 zł × 1,5% = 11,25 zł – składka rentowa,
 • 750 zł × 2,45% = 18,38 zł – składka chorobowa,

łącznie składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z dochodu pracownika: 102,83 zł;

2) podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 750 zł – 102,83 zł = 647,17 zł;

3) wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 647,17 zł × 9% = 58,25 zł – składka zdrowotna według stopy 9%,
 • 647,17 zł × 7,75% = 50,16 zł – składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek;

4) zaliczka na podatek:

 • 647,17 zł – 111,25 zł = 535,92 zł, po zaokrągleniu 536 zł – podstawa opodatkowania,
 • (536 zł × 18%) – 46,33 zł = 50,15 zł.

Zaliczka na podatek należna do urzędu skarbowego po odliczeniu składki zdrowotnej wynosi 0 zł, natomiast składka zdrowotna do zapłaty do ZUS to kwota 50,15 zł, a nie 58,25 zł.

Do wypłaty z tytułu umowy o pracę: 750 zł – (102,83 zł + 50,15 zł) = 597,02 zł.

Rachunek do umowy zlecenia

1) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne:

 • 1000 zł × 9,76% = 97,60 zł – składka emerytalna,
 • 1000 zł × 1,5% = 15 zł – składka rentowa,
 • 1000 zł × 2,45% = 24,50 zł – składka chorobowa,

łącznie składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z dochodu zleceniobiorcy: 137,10 zł;

2) podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 1000 zł – 137,10 zł = 862,90 zł;

3) wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 862,90 zł × 9% = 77,66 zł – składka zdrowotna według stopy 9%,
 • 862,90 zł × 7,75% = 66,87 zł – składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek;

4) koszty uzyskania przychodów: 862,90 zł × 20% = 172,58 zł;

5) zaliczka na podatek:

 • 1000 zł – 137,10 zł – 172,58 zł = 690,32 zł, po zaokrągleniu 690 zł – podstawa opodatkowania,
 • 690 zł x 18% = 124,20 zł – zaliczka na podatek,
 • 124,20 zł – 66,87 zł = 57,33 zł po zaokrągleniu 57 zł – zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Do wypłaty z tytułu umowy zlecenia: 1000 zł – (137,10 zł + 77,66 zł + 57 zł) = 728,24 zł.

W raporcie rozliczeniowym do ZUS za czerwiec – ZUS RCA płatnik wykaże za pracownika:

 • podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne łącznie: 1750 zł (750 zł + 1000 zł),
 • łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne: 239,93 zł (102,83 zł + 137,10 zł),
 • podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1510,07 zł (647,17 zł + 862,90 zł),
 • łączną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne: 127,81 zł (50,15 zł + 77,66 zł).

Niepełny miesiąc trwania umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej

Może zdarzyć się sytuacja, w której stosunek pracy i umowa cywilnoprawna nie będą trwały jednocześnie przez cały miesiąc. Jeżeli umowa o pracę rozwiąże się w trakcie danego miesiąca, a umowa cywilnoprawna będzie kontynuowana, w takim przypadku do obowiązków płatnika będzie należało przede wszystkim wyrejestrowanie w ZUS osoby z dotychczasowych ubezpieczeń jako pracownika i dokonanie ponownego zgłoszenia jako zleceniobiorcy.

Dla zleceniobiorcy, w przypadku gdy nie jest nigdzie zatrudniony lub gdy jest zatrudniony u innego pracodawcy, ale jego wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe od minimalnego, obowiązkowe nadal będą ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe i zdrowotne, jednak składka chorobowa przyjmie charakter dobrowolny. Zleceniobiorca sam zdecyduje, czy przystąpi do tego ubezpieczenia. Zmiana schematu ubezpieczeń spowodowana utratą statusu pracownika w trakcie miesiąca wpłynie na sposób rozliczenia składek z obu umów za ten miesiąc.

PRZYKŁAD

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem na pełny etat, na czas określony do 15 czerwca 2012 r., uległa rozwiązaniu z upływem terminu, na który została podpisana. W maju 2012 r. strony nawiązały dodatkowo współpracę na umowę zlecenia na czas do 30 czerwca 2012 r. Od 1 do 15 czerwca osoba podlegała ubezpieczeniom jak pracownik, a od 16 czerwca już jako zleceniobiorca (wykonawca nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego). Do zadań pracodawcy jako płatnika składek należy:

1) wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z kodem tytułu 011000, na druku ZUS ZWUA, z datą 16 czerwca 2012 r.,

2) ponowne zarejestrowanie osoby na druku ZUS ZUA z kodem tytułu 041100 do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego z datą 16 czerwca 2012 r.

Wynagrodzenie z umowy o pracę wynosiło 3000 zł miesięcznie, a z umowy zlecenia wynosiło 4000 zł za okresy miesięczne. Wynagrodzenie za czerwiec z umowy o pracę ustalone było za przepracowaną część miesiąca, a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodu ze zlecenia – z kodem pracownika – zostały naliczone proporcjonalnie do okresu trwania jednocześnie umowy o pracę i zlecenia, tj. za okres od 1 do 15 czerwca 2012 r. Z oddzielnym kodem tytułu ubezpieczenia została rozliczona część wynagrodzenia ze zlecenia przypadająca na okres od 16 do 30 czerwca 2012 r.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK