Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

Emilia Dziubiela
Stan prawny: 2013-03-04 09:21

Osoby niepełnosprawne należą do szczególnie chronionej grupy pracowników. Przepisy przewidują dla nich urlop wypoczynkowy w powiększonym wymiarze. Dotyczy to zatrudnionych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

plaża, morze, wakacje

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego. /Fot. Fotolia

Czas pracy

Osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, nie będzie on mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wymienione normy czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy wspomnianego zaświadczenia. Co więcej, osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zobacz: Jak w szybkim trybie uzyskać decyzję o statusie zakładu pracy chronionej

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2000 r. (III ZP 6/00) stosowanie skróconej normy czasu pracy wobec pracownika niepełnosprawnego podejmującego zatrudnienie nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia ustalanego według godzinowej stawki osobistego zaszeregowania.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lipca 2005 r. (III PK 51/05) uznał ponadto, że ustalenie w umowie o pracę zawartej z pracownikiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym 8-godzinnego dnia pracy zamiast zgodnego z prawem 7-godzinnego oznacza, że za każdą przepracowaną ósmą godzinę ma on prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia wynikającego z umowy i do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zobacz: Jak wypłacić wynagrodzenie, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie, która została zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu wynosi 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym. Powiększa on wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego z 20 do 30 dni lub z 26 do 36 dni. Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego następuje po przepracowaniu jednego roku, licząc od dnia zaliczenia jej do jednego z wymienionych stopni niepełnosprawności (art. 18 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zobacz także: Urlopy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r. (II PK 339/04) prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. Prawo raz nabyte zachowuje się aż do momentu utraty statusu osoby niepełnosprawnej. Nie ma na to wpływu zmiana pracodawcy.

Zobacz również: Forum Kadry - Urlopy

Urlop proporcjonalny

Pracownikowi niepełnosprawnemu pracującemu na połowę etatu, który nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy.

Zobacz: Jak przebiega kontrola PFRON po zmianie przepisów

Wyłączenie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Warto mieć na uwadze, że dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli jednak jest on niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu będzie pracownikowi przysługiwał urlop w wymiarze dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2013-03-04, ostatnia aktualizacja: 2013-03-04 09:21

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter