| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wysokość dofinansowania z PFRON

Wysokość dofinansowania z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to fundusz celowy, w rozumieniu przepi­sów o finansach publicznych, posiadający osobo­wość prawną powołany do wspierania rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jaka jest kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz kto nie może skorzystać z dofinansowania?

Kwoty dofinansowania do wynagrodzeń są zwięk­szane o 600 zł w przypadku osób niepełnospraw­nych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewi­domych.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

  • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
  • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełno­sprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdziel­czej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośred­nictwem osób prawnych prowadzących działal­ność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
  • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesio­ne przez pracodawcę z uchybieniem terminom, wynikającym z odrębnych przepisów, przekra­czającym 14 dni.

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełno­sprawnego może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracow­ników pomagających pracownikowi niepełnospraw­nemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynno­ści niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 mie­sięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestro­waną w powiatowym urzędzie pracy jako bezro­botna albo poszukująca pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać z PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wyso­kości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie z PFRON a podatek

Zakłady pracy chronionej kwoty pobranych zali­czek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz od wypła­canych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia spo­łecznego:

  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyska­ny od początku roku u tego płatnika przekro­czył kwotę stanowiącą górną granicę pierw­szego przedziału skali podatkowej, przeka­zują:

- 40% na PFRON,

- 605% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON),

  • za miesiące następujące po miesiącu, w któ­rym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stano­wiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej przekazują w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowe­go, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłacone­go podatku występuje różnica, należy ją wyjaś­nić w deklaracji PIT-4R.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »