| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wysokość dofinansowania z PFRON

Wysokość dofinansowania z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to fundusz celowy, w rozumieniu przepi­sów o finansach publicznych, posiadający osobo­wość prawną powołany do wspierania rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jaka jest kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz kto nie może skorzystać z dofinansowania?

Kwoty dofinansowania do wynagrodzeń są zwięk­szane o 600 zł w przypadku osób niepełnospraw­nych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewi­domych.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

  • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
  • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełno­sprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdziel­czej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośred­nictwem osób prawnych prowadzących działal­ność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
  • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesio­ne przez pracodawcę z uchybieniem terminom, wynikającym z odrębnych przepisów, przekra­czającym 14 dni.

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełno­sprawnego może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracow­ników pomagających pracownikowi niepełnospraw­nemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynno­ści niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 mie­sięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestro­waną w powiatowym urzędzie pracy jako bezro­botna albo poszukująca pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać z PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wyso­kości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie z PFRON a podatek

Zakłady pracy chronionej kwoty pobranych zali­czek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz od wypła­canych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia spo­łecznego:

  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyska­ny od początku roku u tego płatnika przekro­czył kwotę stanowiącą górną granicę pierw­szego przedziału skali podatkowej, przeka­zują:

- 40% na PFRON,

- 605% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON),

  • za miesiące następujące po miesiącu, w któ­rym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stano­wiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej przekazują w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowe­go, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłacone­go podatku występuje różnica, należy ją wyjaś­nić w deklaracji PIT-4R.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK