| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > System orzekania o niepełnosprawności

System orzekania o niepełnosprawności

Nadzór Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności polega m.in. na kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub obowiązującymi przepisami.

Jeżeli stopień niepełnosprawności związany jest z konkretnymi schorzeniami szczególnymi, wtedy w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe,
 • 02-P – choroby psychiczne,
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu,
 • 06-E – epilepsja,
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,
 • 08-T – choroby układu pokarmowego,
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N – choroby neurologiczne,
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Na podstawie art. 6a ustawy starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody, oraz przedkłada wojewodzie informacje o realizacji zadań. Natomiast wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności powołuje i odwołuje wojewoda. Także wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano powiatowego zespołu. Powiatowy zespół działający w mieście na prawach powiatu może być nazwany „miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności”.

Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły.

W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące m.in.:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
 • szkolenia, w tym specjalistycznego,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Nadzór ten polega na:

 • kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • szkoleniu członków wojewódzkich zespołów,
 • udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli w ramach nadzoru Pełnomocnik stwierdzi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym lub że orzeczenie zostało wydane w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może zwrócić się do właściwego organu o:

 • stwierdzenie nieważności orzeczenia,
 • wznowienie postępowania.

Jak stanowi art. 6c ust. 4 ustawy, Pełnomocnik w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidłowości może także wystąpić:

 • do organu, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, o odwołanie członków zespołu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,
 • do wojewody o cofnięcie zgody na powołanie powiatowego zespołu.

Nadzór w imieniu Pełnomocnika realizują upoważnione przez niego osoby, posiadające wiedzę niezbędną do przeprowadzania kontroli. Pisemne upoważnienie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata.

@RY1@i26/2011/012/i26.2011.012.000.0035.101.jpg@RY2@

@RY1@i26/2011/012/i26.2011.012.000.0035.102.jpg@RY2@

Czytaj także

Autor:

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON
Rachunkowość Budżetowa764.15 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK