| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Ustawodawca w art. 26e ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92, ze zm.) zawarł delegację ustawową do wydania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia określającego:

 • tryb postępowania w sprawach dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów,
 • sposób i terminy rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

Istnieje kilka warunków, aby otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej. Przede wszystkim refundacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej fundszem) przysługuje, gdy niepełnosprawny jest osobą bezrobotną lub poszukującą pracy zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Pracodawca musi także zobowiązać się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy oraz złożyć wniosek o przyznanie refundacji.

Refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna oraz kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Ww. wniosek składa się do funduszu (w przypadku wniosków składanych przez starostę) i do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (w pozostałych przypadkach).

Starosta, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

 • potrzeby lokalnego rynku pracy,
 • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 • koszty wyposażenia stanowiska pracy,
 • wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,
 • wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Starosta informuje pisemnie pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie. Jednak gdy wniosek spotka się z przychylną decyzją, starosta wzywa pracodawcę do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera z pracodawcą umowę w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga również tej formy.

Umowa zawiera w szczególności:

 • zobowiązanie starosty do:

– wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

– co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy,

 • zobowiązanie pracodawcy m.in. do:

– poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

– udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,

– informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy,

– rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,

– zwrotu refundacji oraz odsetek od niej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.

W ciągu 14 dni od uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o stworzeniu należytych warunków niepełnosprawnemu pracownikowi, starosta przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK