| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Jak naliczać wynagrodzenia cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce

Jak naliczać wynagrodzenia cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce

Przed dokonaniem rozliczenia wynagrodzenia należnego osobie będącej cudzoziemcem zatrudnionej jako menedżer, członek zarządu lub rady nadzorczej należy ustalić, czy istnieje tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Należy ponadto rozstrzygnąć obowiązek podatkowy takiej osoby. Powyższych ustaleń należy dokonać na podstawie przepisów obowiązujących w kraju wykonywania pracy z uwzględnieniem umów międzynarodowych.

Należy pamiętać, że cudzoziemcy zatrudnieni przez polskie podmioty w ramach umowy zlecenia nie będą podlegać ubezpieczeniom społecznym, jeśli tak będzie stanowiła umowa międzynarodowa, której stroną jest Polska, lub przepisy prawa wspólnotowego.

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym także obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Polski nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 5 ust. 2 ustawy o sus).

Prawo wspólnotowe a obowiązek ubezpieczeń społecznych

W związku z częstym przemieszczaniem się osób w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej powstają wątpliwości, jak w prawidłowy sposób zatrudniać takie osoby w Polsce. Do osób tych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.UE L 166 str. 1 z 30 kwietnia 2004 r.).

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a powołanego rozporządzenia, osoba, która wykonuje w państwie członkowskim pracę najemną lub na własny rachunek, podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonuje pracę. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania takiej osoby, a także miejsce siedziby pracodawcy lub zarejestrowania działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD

Obywatel Hiszpanii jest zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego i wykonuje pracę w polskiej firmie w Krakowie. Osoba ta, mimo że ma stałe miejsce zamieszkania w Hiszpanii, podlega polskim przepisom dotyczącym ubezpieczeń społecznych, gdyż wykonuje pracę w Polsce.

Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega osoba, która spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, tj. m.in.:

  • wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosujemy przepisy dotyczące zlecenia, np. na podstawie kontraktu menedżerskiego,
  •  jest członkiem rady nadzorczej posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP (art. 66 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dalej ustawa zdrowotna).

Zatem osoby wykonujące pracę w charakterze członka zarządu nie będą podlegać zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i zdrowotnemu.

W przypadku gdy cudzoziemiec będzie miał tytuł do objęcia go ubezpieczeniami społecznymi, wówczas będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli:

  • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (poza zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemca, który przebywa w Polsce nielegalnie i spełni warunki określone w art. 53a ust. 2 ustawy z 13 czerwca o cudzoziemcach do uzyskania takiego zezwolenia), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiada zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Polsce albo korzysta z ochrony czasowej na terytorium Polski,
  • w pozostałych przypadkach określonych w art. 3 ustawy zdrowotnej.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne są takie same zarówno dla cudzoziemców, jak i osób krajowych. W niektórych przypadkach będzie możliwe zastosowanie wobec cudzoziemców zasady obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli dochody cudzoziemca będą zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną (art. 83 ust. 3 pkt 4 ustawy zdrowotnej).

WAŻNE

Zasada obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek nie będzie miała zastosowania, jeżeli dochody cudzoziemca będą zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną.

Opodatkowanie dochodów

Przy rozstrzyganiu obowiązku podatkowego cudzoziemca istotne znaczenie będzie miało miejsce jego zamieszkania, miejsce wykonywania pracy i źródło, z jakiego uzyskuje dochody.

Jeżeli cudzoziemiec zamieszkuje w Polsce, wówczas jego dochody są w całości opodatkowane w Polsce bez względu na źródło przychodów, co oznacza, że taka osoba podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i posiada status tzw. rezydenta podatkowego.

Jeżeli miejsce zamieszkania cudzoziemca znajduje się poza granicami Polski, wówczas będzie musiał rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych na terytorium Polski. Wówczas taka osoba podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowego i posiada status tzw. nierezydenta podatkowego.

Miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce należy uważać osobę fizyczną mającą centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli tzw. ośrodek interesów życiowych w Polsce lub przebywającą w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). Cudzoziemiec posiadający miejsce zamieszkania w Polsce jest uznawany za rezydenta podatkowego. Należy pamiętać, że ustalenie rezydencji podatkowej powinno następować zgodnie z art. 4a updof, czyli z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

O miejscu zamieszkania stanowią bowiem przepisy prawa wewnętrznego umawiających się państw. Jeśli na podstawie tych przepisów każde z państw uzna, że osoba fizyczna posiada u każdego z nich miejsce zamieszkania, wówczas dochodzi do kolizji przepisów w odniesieniu do rezydencji podatkowej. W takiej sytuacji rezydencję podatkową należy ustalać na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z ich postanowieniami, w razie posiadania przez osobę fizyczną miejsca zamieszkania w obu umawiających się państwach rezydencję podatkową należy ustalać według następujących zasad:

  • w razie posiadania dwóch miejsc zamieszkania w różnych państwach osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania tam, gdzie ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, czyli gdzie ma swój ośrodek interesów życiowych;
  • jeżeli powyższe ustalenie jest niemożliwe, a także wtedy, gdy osoba ta nie ma stałego miejsca zamieszkania w żadnym z tych państw – wówczas uznaje się że miejscem zamieszkania jest miejsce, gdzie zwykle przebywa;
  • jeśli przebywa jednocześnie w obu państwach lub w żadnym z nich – wówczas priorytetowe znaczenie ma państwo, którego jest obywatelem;
  • jeżeli jest obywatelem obu państw lub żadnego z nich – wówczas co do miejsca zamieszkania będą rozstrzygać właściwe organy umawiających się państw w drodze porozumienia.

Ustalenie w prawidłowy sposób miejsca zamieszkania osoby fizycznej będącej cudzoziemcem ma istotne znaczenie ze względu na fakt, że w momencie wypłaty wynagrodzenia płatnik musi wiedzieć, jakie przepisy stosować i jak naliczyć podatek dochodowy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK