| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Niebieska karta UE

Niebieska karta UE

Niebieska karta UE to zezwolenie udzielone obywatelowi państwa trzeciego uprawniające go do pobytu oraz pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na terytorium państwa członkowskiego UE.

Inne dokumenty, które powinny zostać dołączone do wniosku o wydanie niebieskiej karty UE, to:

  • ważny dokument podróży,
  • dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (ewentualnie, jeżeli państwo członkowskie dopuści taką możliwość, wniosek o objęcie takim ubezpieczeniem), a dodatkowo
  • wiza,
  • wniosek o wizę, gdy wymaga tego państwo członkowskie,
  • dowód posiadania ważnego zezwolenia na pobyt, ewentualnie krajowej wizy długoterminowej.

Dyrektywa dopuszcza, aby państwo członkowskie wprowadziło wymóg wskazania przez wnioskodawcę swojego adresu zamieszkania w państwie przyjmującym. Dodatkowo również państwo członkowskie może ustalić maksymalną liczbę obywateli państw trzecich, którzy mogą wjechać na jego terytorium w celu podjęcia wysoko wykwalifikowanej pracy.

Korzyści wynikające z posiadania niebieskiej karty UE

Posiadacz niebieskiej karty UE w państwie członkowskim, które ją wydało, ma prawo wykonywać pracę spełniającą warunki określone we wniosku o wydanie karty. Po upływie 2 lat legalnego zatrudnienia w państwie członkowskim posiadacz niebieskiej karty może uzyskać dostęp do prac wymagających wysokich kwalifikacji na równi z obywatelami tego państwa.

Oznacza to, że w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium państwa członkowskiego warunki wykonywania pracy zmienią się w stosunku do warunków określonych we wniosku o kartę. Posiadacz karty powinien o tej zmianie poinformować odpowiednie władze państwa przyjmującego, a gdy prawo krajowe tak stanowi, uzyskać zezwolenie na zmianę tych warunków. Zawiniony brak powiadomienia czy wykonywanie pracy niezgodnie z warunkami przyjęcia jest podstawą wycofania karty albo odmowy przedłużenia okresu jej ważności. Jeżeli państwo członkowskie nie zdecyduje się przyjąć zasady równego traktowania w zakresie dostępu do prac wymagających wysokich kwalifikacji, to obowiązek powiadomienia będzie istniał również po upływie pierwszych 2 lat legalnego zatrudnienia w tym państwie.

WAŻNE!

Utrata zatrudnienia przez posiadacza niebieskiej karty UE sama w sobie nie stanowi podstawy wycofania karty, jeżeli poinformuje on o braku zatrudnienia odpowiednie organy państwa przyjmującego. Karta zostanie wycofana dopiero wówczas, gdy nie będzie on miał zatrudnienia przez kolejne 3 miesiące lub sytuacja ta wystąpi częściej niż raz w okresie ważności karty.


Inną korzyścią płynącą z posiadania karty jest prawo do równego traktowania z obywatelami państwa przyjmującego w zakresie m.in. warunków pracy, dostępu do towarów, usług (także do usług pośrednictwa pracy świadczonych przez urzędy pracy), kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabycia praw do lokali mieszkalnych. W zakresie dostępu do szkoleń i kształcenia zawodowego, a także nabycia praw do lokali mieszkalnych państwa członkowskie mogą jednak wprowadzić ograniczenia zasady równego traktowania w stosunku do posiadaczy karty.

Ponadto, posiadacz niebieskiej karty UE legalnie przebywający w państwie członkowskim, które wydało mu tę kartę, przez okres 18 miesięcy może przenieść się wraz z członkami rodziny do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Wówczas nie później niż w ciągu miesiąca od przybycia do drugiego państwa członkowskiego powinien on (lub jego pracodawca) złożyć do właściwych organów tego państwa wniosek o wydanie niebieskiej karty UE, a członkowie jego rodziny wniosek o zezwolenie na pobyt jako członkowie rodziny.

Dodatkowe korzyści płynące z posiadania niebieskiej karty UE wiążą się dla członków rodziny z łatwiejszym nabyciem prawa pobytu i dostępem do rynku pracy w państwie przyjmującym, a także z nabyciem przez posiadacza tej karty statusu długoterminowego rezydenta UE. W tym celu dyrektywa wprowadza odstępstwa od warunków nabycia zezwolenia na pobyt oraz dostępu do rynku pracy przez członków rodziny obywatela państwa trzeciego określonych w dyrektywie Rady 2003/86/WE z 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (DzUrz UE L 251 z 3.10.2003 r., s. 12; DzUrz UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 19, t. 6, s. 224) oraz warunków nabycia statusu długoterminowego rezydenta UE określonych w dyrektywie Rady 2003/109/WE z 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (DzUrz UE L 16 z 23.01.2004 r., s. 44; DzUrz UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 19, t. 6, s. 272).

Podstawa prawna:

  • dyrektywa Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (DzUrz UE L 155 z 18.06.2009 r., s. 17).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »