Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Ochrona działaczy związkowych

Halina Tulwin
Stan prawny: 2008-12-13 14:51

Ochronie trwałości stosunku pracy podlegają nie tylko wskazani uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej członkowie tej organizacji. Objęci są nią również wskazani członkowie międzyzakładowej organizacji związkowej.

Prawo wskazania pracowników objętych ochroną stosunku pracy, przewidzianą w art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm. - zwanej dalej ustawą o związkach), przysługuje również międzyzakładowej organizacji związkowej (czyli takiej strukturze danego związku zawodowego, która zrzesza pracowników zatrudnionych u więcej niż jednego pracodawcy, u którego nie działają zakładowe organizacje tego związku). Gwarantuje to art. 34 ustawy o związkach zawodowych, który nakazuje stosować art. 32 do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę, z pewnymi odrębnościami wynikającymi z art. 342 tej ustawy.

Ustalanie liczby chronionych członków

Zgodnie z art. 342 ustawy o związkach liczba pracowników - członków międzyzakładowej organizacji związkowej podlegających ochronie - uzależniona jest od tego, czy ta organizacja związkowa choć w jednym zakładzie pracy objętym jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy. Będzie to organizacja, która zrzesza co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy lub co najmniej 7% (jeżeli jest jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1 k.p.) albo jest organizacją zrzeszającą największą liczbę pracowników. Należy pamiętać, że przy ustalaniu reprezentatywności międzyzakładowej organizacji związkowej bierze się pod uwagę liczbę członków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy, a nie łączną liczbę członków.

Jeżeli międzyzakładowa organizacja związkowa spełnia ten wymóg, to zarząd tej organizacji może zastosować różne sposoby ustalania liczby pracowników podlegających ochronie:

1) może ustalić liczbę chronionych zgodnie z art. 32 ust. 3 lub 4 ustawy o związkach, tj. albo w zależności od liczby kadry kierowniczej, albo w stosunku do liczby członków będących pracownikami,

2) może również wskazać pracowników podlegających ochronie w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 ustawy o związkach w jednym spośród zakładów pracy objętych jej działaniem, w którym ta organizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej i do tej liczby dodać liczbę pozostałych zakładów pracy, które są objęte zakresem jej działania, a w których jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2008-05-13, ostatnia aktualizacja: 2008-12-13 14:51

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter