| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika oraz z przyczyn przez niego niezawinionych. Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowie­dzenia pracodawca musi zasięgnąć opinii reprezen­tującej pracownika zakładowej organizacji związko­wej ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy.

W prawie pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podsta­wowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożliwiające­go mu dalsze zatrudnianie na zajmowanym sta­nowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmo­wanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypo­wiedzenia tylko w okresie 1 miesiąca od uzyska­nia wiadomości o uzasadniających to okolicznoś­ciach.

W przypadku gdy przyczyną zwolnienia jest naruszenie obowiązków pracowniczych, dotyczy to podstawowych obowiązków. Ponadto naruszenie musi być ciężkie, np. spożywanie przez pracow­nika alkoholu w pracy. Przy rozwiązywaniu umowy o pracę z powodu utraty uprawnień do wykonywa­nia zawodu ich utrata musi wynikać z winy pracow­nika, a nie np. z przyczyn obiektywnych, tj. z powo­du pogorszenia się jego stanu zdrowia. W razie popełnienia przez pracownika przestępstwa musi to być przestępstwo uniemożliwiające mu dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może rów­nież nastąpić bez winy pracownika.

Może ono mieć miejsce w przypadku przedłużającej się usprawied­liwionej nieobecności pracownika, jeżeli:

  • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy kró­cej niż 6 miesięcy),
  • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż łączny okres pobie­rania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku cho­robowego oraz pobierania świadczenia reha­bilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy co naj­mniej 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową),
  • usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn niż powyższe trwała dłużej niż 1 miesiąc.

Zadaj pytanie na FORUM

Niezdolność do pracy pracownik musi udokumen­tować zaświadczeniem lekarskim. Po odzyskaniu zdolności do pracy i powrocie pracownika do pracy pracodawca nie może go zwolnić z pracy z powo­du tej nieobecności.

Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowie­dzenia pracodawca musi zasięgnąć opinii reprezen­tującej pracownika zakładowej organizacji związko­wej ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy. Organizacja związkowa ma 3 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Opinia związku zawodowego nie jest jednak dla pracodawcy wiążąca. Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić na piśmie i zawierać przyczynę jej rozwią­zania oraz pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu pracy. Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia może rów­nież pracownik. Może to nastąpić, gdy:

  • pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie stwier­dzające szkodliwy wpływ wykonywanej przez niego pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go - w terminie wskazanym w orze­czeniu - do innej pracy odpowiedniej ze wzglę­du na zdrowie i kwalifikacje,
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, np. uporczywie nie wypłaca w terminie lub zaniża wypłatę wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pra­cownika musi nastąpić w formie pisemnej z poda­niem przyczyny wypowiedzenia. Na rozwiązanie umowy w tym trybie pracownik ma 1 miesiąc od momentu zaistnienia uzasadniającej to okoliczności.

Zostań naszym ekspertem!

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK