| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika

Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracow­niczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność material­ną za jej spowodowanie. Ponadto za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w pracy, czy przepisów bhp pracownik może zostać ukarany karą porządkową (upomnienia, nagany, pieniężną).

Odpowiedzialność pracownicza materialna

 1. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracow­niczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność material­ną za jej spowodowanie - w granicach rze­czywistej straty poniesionej przez pracodaw­cę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Pracodawca jest zobowiązany wykazać oko­liczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pra­cowników każdy z nich ponosi odpowiedzial­ność za część szkody stosownie do przyczy­nienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powsta­nia szkody, odpowiadają oni za jej wyrządze­nie w równych częściach.
 2. Pracownik, któremu powierzono z obowiąz­kiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzę­dzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości rów­nież za szkodę w mieniu innym niż powierzone mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Od tej odpowiedzialności pracownik może się zwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szcze­gólności wskutek niezapewnienia przez pra­codawcę warunków umożliwiających zabezpie­czenie powierzonego mienia.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Odpowiedzialność pracownicza porządkowa

Pracownik podlega odpowiedzialności porząd­kowej.

Pracodawca może go ukarać karą upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie:

 • ustalonej organizacji i porządku w pracy,
 • przepisów bhp i ppoż.,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca może ukarać pracownika karą pienięż­ną tylko za:

 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Stosowanie przez pracodawcę kar porządkowych jest ograniczone dwoma terminami. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i nie może być nałożona po upły­wie 3 miesięcy od dnia dopuszczenia się tego naru­szenia. Terminy te są ostateczne i nie mogą być przedłużane oraz przywracane. Upływ któregokol­wiek z nich odbiera pracodawcy możliwość ukara­nia pracownika za określone naruszenie obowiąz­ków służbowych.

Przed zastosowaniem kary porządkowej pracodaw­ca musi wysłuchać pracownika co do okoliczności naruszenia jego obowiązków. Zastosowanie kary polega na przedstawieniu pra­cownikowi w tym zakresie pisemnej informacji, w której pracodawca jest zobowiązany podać następujące informacje:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia,
 • informację o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni sprzeciwu od nałożonej kary.

Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od zastosowanej wobec niego kary porządkowej w terminie 7 dni od zawiadomie­nia go o ukaraniu. Niezachowanie tego terminu przez pracownika pozbawia go możliwości wnie­sienia sprzeciwu i pracodawca może pozostawić taki spóźniony sprzeciw bez rozpoznania. Jeżeli pracownik wniesie sprzeciw w odpowiednim ter­minie, pracodawca ma 14 dni na podjęcie decy­zji o uwzględnieniu lub odrzuceniu tego sprzeci­wu. Przed podjęciem tej decyzji ma obowiązek rozpatrzyć stanowisko reprezentującej pracow­nika zakładowej organizacji związkowej, jeżeli taka działa w zakładzie i pracownik do niej nale­ży lub jeśli zgodziła się reprezentować pracowni­ka, mimo że nie jest w niej zrzeszony.

W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik ma 14 dni na wystąpienie do sądu pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Bieg tego terminu liczy się od dnia zawiadomienia pra­cownika o odrzuceniu sprzeciwu.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK