| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika - obowiązek pracodawcy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika - obowiązek pracodawcy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifi­kacji zawodowych. Podnoszenie kwalifikacji pra­cownik może odbywać za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy. Pracownikom podnoszącym swoje kwalifikacje przysługuje płatny urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas szkoleń.

Uzupełnienie lub poszerzenie wykształcenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Urlop szkoleniowy

Dokształcającym się w ten sposób pracownikom przysługuje płatny urlop szkoleniowy oraz zwolnie­nie z całości lub części dnia pracy na czas nie­zbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Urlop szkoleniowy przysługu­je w wymiarze:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egza­minów eksternistycznych,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egza­minu maturalnego,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo­dowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygoto­wanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę szko­leniową określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę taką zawiera się na piśmie.

Jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracowni­ka do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to nie musi zawierać z nim umowy szkoleniowej.

Dofinansowanie

Pracodawca może się zdecydować na przyznanie pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodo­we dodatkowych świadczeń, m.in. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowa­nie itd. Nie są to jednak świadczenia obowiązkowe i zależą od wyłącznej woli pracodawcy.

Takie dodat­kowe dofinansowanie nauki pracownika może mieć swoje konsekwencje w przypadku:

  • niepodejmowania bez uzasadnionych przyczyn podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pra­cownika albo przerwania podnoszenia tych kwa­lifikacji,
  • rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedze­nia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po ich ukończeniu, w terminie, w którym pracownik zobowiązał się do pozostawania w zatrudnieniu - nie dłużej niż 3 lata,
  • rozwiązania przez pracownika stosunku pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,
  • rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub z powodu mobbingu, mimo że takie przyczy­ny nie wystąpiły.

W takich przypadkach pracownik może być zobo­wiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okre­su zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwali­fikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w cza­sie ich podnoszenia.

Pracownikowi podejmującemu dokształcanie z własnej inicjatywy może być udzielony urlop bez­płatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zacho­wania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze usta­lonym w porozumieniu między pracodawcą i pra­cownikiem. Przyznanie tych świadczeń zależy od dobrej woli pracodawcy.

Podnoszenie kwalifikacji a podatek

Świadczenia przysługujące pracownikowi podej­mującemu naukę w szkołach lub w formach poza­szkolnych, przyznane przez pracodawcę na pod­noszenie kwalifikacji zawodowych i wykształce­nia ogólnego pracownika, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 90 updof). Zwolnienie to nie obej­muje wynagrodzenia otrzymanego za czas urlo­pu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z czę­ści dnia pracy.

Zajrzyj na nasze FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK