| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Za nieprowadzenie akt osobowych grozi kara grzywny

Za nieprowadzenie akt osobowych grozi kara grzywny

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dokumentowanie przebiegu zatrudnienia pracowników. Prawidłowo prowadzone akta osobowe z jednej strony poświadczają prawa zatrudnionych do różnych świadczeń, np. z ubezpieczenia społecznego, z drugiej dowodzą, że pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy. Jeśli dopuści się uchybień przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, może zostać ukarany grzywną i ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą.

Obowiązek dokumentowania stosunku pracy istnieje już na etapie rekrutacji pracownika. Pracodawca może od kandydata żądać złożenia:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego i zdjęcia,
 • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy,
 • świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Pracownik ma prawo także z własnej inicjatywy dołączyć dodatkowe dokumenty, np. rekomendacje, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy, np. że jest honorowym krwiodawcą, co uprawnia go do dodatkowych dni wolnych od pracy. Żadnych innych dokumentów pracodawca nie ma prawa domagać się, chyba że w określonej sytuacji wymagają tego przepisy.

Pracodawca może żądać przedłożenia oryginałów dokumentów tylko do wglądu lub w celu ich skopiowania. Także po przyjęciu kandydata do pracy może on przechowywać w jego aktach odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Po nawiązaniu stosunku pracy

Po zawarciu umowy o pracę, ale jeszcze przed rozpoczęciem jej wykonywania przez pracownika, pracodawca musi udokumentować na piśmie, że przekazał pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia, zapoznał go z treścią regulaminu pracy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia tego regulaminu, przekazał pracownikowi informacje o pracy w porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. W aktach pracownika muszą się ponadto znaleźć dokumenty potwierdzające, że został zaznajomiony z:

 • przepisami i zasadami bhp,
 • zakresem informacji objętych tajemnicą określoną dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy,
 • obwieszczeniem ustalającym systemy i rozkłady czasu pracy,
 • przyjętymi okresami rozliczeniowymi, jeżeli nie zostały ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

Akta osobowe

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia akt osobowych dla wszystkich pracowników.

Akta osobowe każdego pracownika składają się z trzech części:

 • A – obejmuje wspomniane dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • B – zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
 • C – zawiera dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia – są to przede wszystkim oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę wraz z kopią wydanego pracownikowi świadectwa pracy, ponadto potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym wobec pracownika postępowaniem egzekucyjnym.

Wszystkie dokumenty powinny być ułożone w poszczególnych częściach w porządku chronologicznym. Należy je także ponumerować. Każda z części akt osobowych powinna zawierać wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Gromadzenie wszystkich dokumentów pracownika w nieponumerowanej i niepodzielonej na części teczce lub skoroszycie, co zdarza się w mniejszych firmach, może zostać uznane za tożsame z brakiem prowadzenia akt osobowych.

PRZYKŁAD 1: Żądanie zaświadczenia o niekaralności

Pracodawca, który miał negatywne doświadczenia z karanymi pracownikami zatrudnianymi w magazynie, zażądał od kandydatów na stanowisko magazyniera zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Jest to działanie bezprawne, ponieważ dokumentu tego można żądać (i przechowywać go w aktach) wyłącznie od tych pracowników, w stosunku do których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności (np. gdy zatrudniony ma mieć dostęp do informacji niejawnych), korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD 2: Umowa o zakazie konkurencji

Pracodawca zawarł umowę o zakazie konkurencji przy zawarciu umowy o pracę z pracownikiem. Obie umowy powinny się znaleźć w części B akt osobowych. Gdyby pracownik i pracodawca zawarli umowę o zakazie konkurencji dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, powinna się ona znaleźć w części C akt osobowych.

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »