| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Czy można zakwestionować protokół powypadkowy?

Czy można zakwestionować protokół powypadkowy?

Pracownik w wyniku wypadku doznał urazu nogi. Poszkodowany niezwłocznie powiadomił o tym fakcie pracodawcę, który powołał zespół powypadkowy i polecił sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Członkowie zespołu powypadkowego, po przeprowadzeniu postępowania, stwierdzili i zapisali w protokole, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy oraz że nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia przez pracodawcę ani przez pracownika. Poszkodowany został zapoznany z treścią protokołu, pracodawca zatwierdził protokół w terminie i na wniosek poszkodowanego dokumentacja została przesłana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba prowadząca z ramienia ZUS postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień odszkodowawczych zakwestionowała stwierdzenia zawarte w protokole i zażądała od pracodawcy dodatkowych dokumentów, uzależniając od ich otrzymania dalsze prowadzenie sprawy. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inna osoba/instytucja może zakwestionować zawarte w protokole powypadkowym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku? Czy może zażądać zmiany treści protokołu?

Dokument zawierający uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego dotyczące ustaleń zawartych w protokole jest dołączany do protokołu i stanowi jego integralną część. W przypadku złożenia przez członka zespołu powypadkowego zdania odrębnego lub wniesienia przez poszkodowanego uwag i zastrzeżeń, albo gdy protokół nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu, pracodawca nie zatwierdza protokołu powypadkowego, lecz zwraca go członkom zespołu w celu wyjaśnienia go i uzupełnienia. Po zapisaniu przez zespół powypadkowy wyjaśnień i uzupełnień pracodawca zatwierdza protokół, a jeden egzemplarz jest niezwłocznie dostarczany poszkodowanemu.

Jeżeli poszkodowany pracownik uważa, że ustalenia zawarte w protokole nie są zgodne z prawdą, ma prawo wystąpić do rejonowego sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu. Sąd może zakwestionować ustalenia zawarte w protokole i nakazać pracodawcy zmianę jego treści.

WSKAZÓWKA!

W celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania poszkodowany składa do pracodawcy (płatnika składek) wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

Zakres informacji, które powinny być zamieszczone we wniosku o odszkodowanie oraz wykaz wymaganych dokumentów są określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

UWAGA!

Pracodawca, po otrzymaniu wniosku od poszkodowanego pracownika i zakończeniu przez niego leczenia i rehabilitacji poświadczonych zaświadczeniem o stanie zdrowia N-9, przekazuje skompletowaną dokumentację powypadkową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku ZUS ustala termin badania poszkodowanego przez lekarza orzecznika.

W przypadku gdy w protokole powypadkowym są braki formalne, ZUS niezwłocznie zwraca pracodawcy protokół w celu uzupełnienia, może również zażądać uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

PRZYKŁAD

ZUS zwrócił pracodawcy dokumentację powypadkową z żądaniem wyjaśnienia, czy poszkodowany znalazł się w miejscu wypadku w związku z wykonywaniem swoich zwykłych czynności lub na polecenie przełożonego, uzupełnienia pieczęci pracodawcy w nagłówku protokołu powypadkowego oraz podania przyczyn sporządzenia protokołu w terminie późniejszym niż 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku.


ZUS ma prawo odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego między innymi w przypadku, gdy protokół zawiera stwierdzenia bezpodstawne, nie może jednak nakazać dokonywania zmian w treści protokołu powypadkowego (art. 22 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

PRZYKŁAD

Stwierdzeniami, które ZUS może potraktować jako bezpodstawne, mogą być:

uznanie przez zespół powypadkowy zdarzenia za wypadek przy pracy, kiedy nie zostały wypełnione wszystkie przesłanki wynikające z definicji wypadku zapisanej w ustawie,

uznanie, że wyłączną przyczyną wypadku nie było naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo że z opisu okoliczności wypadku można wnioskować, że do naruszenia przepisów doszło i że była to wyłączna przyczyna wypadku.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania jest wydawana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

WAŻNE!

Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 jest wystawiane przez lekarza prowadzącego po zakończeniu leczenia i rehabilitacji i jest ważne 30 dni.

Poszkodowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji ZUS. Odwołanie składa się do właściwej jednostki ZUS w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. ZUS przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do właściwego sądu, chyba, że sam uzna odwołanie. W takim przypadku ZUS może samodzielnie zmienić treść decyzji, co również nie tamuje dalszej, sądowej drogi odwoławczej. W przypadku spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy sprawę w I instancji rozpatruje sąd rejonowy – sąd pracy.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322),
  • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (DzU nr 234, poz. 1974).

Polecamy artykuły

Autor:

specjalista ds. bhp, wykładowca Politechniki Warszawskiej

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK