| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Czy można zakwestionować protokół powypadkowy?

Czy można zakwestionować protokół powypadkowy?

Pracownik w wyniku wypadku doznał urazu nogi. Poszkodowany niezwłocznie powiadomił o tym fakcie pracodawcę, który powołał zespół powypadkowy i polecił sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Członkowie zespołu powypadkowego, po przeprowadzeniu postępowania, stwierdzili i zapisali w protokole, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy oraz że nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia przez pracodawcę ani przez pracownika. Poszkodowany został zapoznany z treścią protokołu, pracodawca zatwierdził protokół w terminie i na wniosek poszkodowanego dokumentacja została przesłana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba prowadząca z ramienia ZUS postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień odszkodowawczych zakwestionowała stwierdzenia zawarte w protokole i zażądała od pracodawcy dodatkowych dokumentów, uzależniając od ich otrzymania dalsze prowadzenie sprawy. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inna osoba/instytucja może zakwestionować zawarte w protokole powypadkowym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku? Czy może zażądać zmiany treści protokołu?

Dokument zawierający uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego dotyczące ustaleń zawartych w protokole jest dołączany do protokołu i stanowi jego integralną część. W przypadku złożenia przez członka zespołu powypadkowego zdania odrębnego lub wniesienia przez poszkodowanego uwag i zastrzeżeń, albo gdy protokół nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu, pracodawca nie zatwierdza protokołu powypadkowego, lecz zwraca go członkom zespołu w celu wyjaśnienia go i uzupełnienia. Po zapisaniu przez zespół powypadkowy wyjaśnień i uzupełnień pracodawca zatwierdza protokół, a jeden egzemplarz jest niezwłocznie dostarczany poszkodowanemu.

Jeżeli poszkodowany pracownik uważa, że ustalenia zawarte w protokole nie są zgodne z prawdą, ma prawo wystąpić do rejonowego sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu. Sąd może zakwestionować ustalenia zawarte w protokole i nakazać pracodawcy zmianę jego treści.

WSKAZÓWKA!

W celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania poszkodowany składa do pracodawcy (płatnika składek) wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

Zakres informacji, które powinny być zamieszczone we wniosku o odszkodowanie oraz wykaz wymaganych dokumentów są określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

UWAGA!

Pracodawca, po otrzymaniu wniosku od poszkodowanego pracownika i zakończeniu przez niego leczenia i rehabilitacji poświadczonych zaświadczeniem o stanie zdrowia N-9, przekazuje skompletowaną dokumentację powypadkową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku ZUS ustala termin badania poszkodowanego przez lekarza orzecznika.

W przypadku gdy w protokole powypadkowym są braki formalne, ZUS niezwłocznie zwraca pracodawcy protokół w celu uzupełnienia, może również zażądać uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

PRZYKŁAD

ZUS zwrócił pracodawcy dokumentację powypadkową z żądaniem wyjaśnienia, czy poszkodowany znalazł się w miejscu wypadku w związku z wykonywaniem swoich zwykłych czynności lub na polecenie przełożonego, uzupełnienia pieczęci pracodawcy w nagłówku protokołu powypadkowego oraz podania przyczyn sporządzenia protokołu w terminie późniejszym niż 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku.


ZUS ma prawo odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego między innymi w przypadku, gdy protokół zawiera stwierdzenia bezpodstawne, nie może jednak nakazać dokonywania zmian w treści protokołu powypadkowego (art. 22 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

PRZYKŁAD

Stwierdzeniami, które ZUS może potraktować jako bezpodstawne, mogą być:

uznanie przez zespół powypadkowy zdarzenia za wypadek przy pracy, kiedy nie zostały wypełnione wszystkie przesłanki wynikające z definicji wypadku zapisanej w ustawie,

uznanie, że wyłączną przyczyną wypadku nie było naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo że z opisu okoliczności wypadku można wnioskować, że do naruszenia przepisów doszło i że była to wyłączna przyczyna wypadku.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania jest wydawana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

WAŻNE!

Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 jest wystawiane przez lekarza prowadzącego po zakończeniu leczenia i rehabilitacji i jest ważne 30 dni.

Poszkodowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji ZUS. Odwołanie składa się do właściwej jednostki ZUS w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. ZUS przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do właściwego sądu, chyba, że sam uzna odwołanie. W takim przypadku ZUS może samodzielnie zmienić treść decyzji, co również nie tamuje dalszej, sądowej drogi odwoławczej. W przypadku spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy sprawę w I instancji rozpatruje sąd rejonowy – sąd pracy.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322),
  • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (DzU nr 234, poz. 1974).
reklama

Polecamy artykuły

Autor:

specjalista ds. bhp, wykładowca Politechniki Warszawskiej

Źródło:

INFOR
PIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kantowicz-Gdańska

Konsultant, certyfikowany trener, audytor. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Zajmuje się w szczególności rozwojem menedżerów oraz badaniem opinii pracowników i doradztwem w zakresie doskonalenia organizacji. Od początku swojej kariery zawodowej pracuje z najwyższą kadrą zarządzającą oraz menedżerami różnych szczebli - zarówno w wymiarze grupowym, jak i indywidualnym. Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach i buduje na pozytywach. Rozwija miękkie kompetencje, a w szczególności umiejętności komunikacyjne. Jest inspiratorką autorefleksji i orędowniczką dialogu. Uczy menedżerów, jak skutecznie budować zaangażowanie i przełamywać opory pracowników wobec zmian. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. Zrealizowała liczne projekty doradcze i rozwojowe dla firm z wielu branż oraz instytucji publicznych. Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz PR (kształtowanie wizerunku pracodawcy, komunikacja menedżerska, komunikacja wewnętrzna w organizacji, zarządzanie talentami, zarzadzanie wiedzą i inne obszary tematyczne). Projektuje programy rozwojowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK