| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Kto powinien ustalać plan BIOZ i co ma on zawierać?

Kto powinien ustalać plan BIOZ i co ma on zawierać?

Niewielka firma budowlana jest wykonawcą kilku domków jednorodzinnych. Czy dla takiej budowy musi być opracowany plan BIOZ? Kto powinien go opracować i co powinien zawierać? Jakie znaczenie ma plan BIOZ ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników?

Kierownik budowy ma obowiazek, przed rozpoczęciem budowy, na podstawie informacji od projektanta, sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy również:

 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie BIOZ, podczas wykonywania robót budowlanych,
 • wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, od projektanta, oraz w planie BIOZ, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych.

Kierownik budowy (robót) ma obowiązek umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Obowiązek ten nie dotyczy w przypadku budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.

WSKAZÓWKA!

Kierownik budowy, wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej planu BIOZ zmiany, zamieszcza adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określono zakres i formę planu BIOZ oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Plan BIOZ powinien mieć:

 • stronę tytułową zawierającą:
 • nazwę i adres obiektu budowlanego;
 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
 • imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan BIOZ sporządzany jest przez inną osobę – również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan BIOZ.

 • część opisową zawierającą w szczególności:
 • zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
 • wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
 • wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
 • informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
 • informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
 • informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
 • określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 • konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
 • zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
 • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
 • wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
 • część rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu; jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane; zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:
 • czytelną legendę;
 • oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
 • rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
 • rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
 • rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
 • rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego oraz prefabrykatów;
 • przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
 • lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

WSKAZÓWKA!

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane plan BIOZ sporządza się, jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK