| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Mała firma, w której zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, zajmuje się produkcją środków do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy z tytułu rozporządzenia REACH? Czy przepisy tego rozporządzenia obowiązują także małe firmy?

Najważniejszy zapis w rozporządzeniu to informacja o wymianie danych o ryzyku dla zdrowia człowieka i środowiska pomiędzy producentami substancji a jej dalszymi użytkownikami.

WAŻNE!

Rozporządzenie REACH obejmuje wszystkie gałęzie przemysłu, które nie tylko produkują substancje chemiczne, ale też wykorzystują je w swojej działalności, w tym do wytwarzania produktów gotowych, np. kosmetyków, środków do mycia i dezynfekcji, tekstyliów, produktów chemii gospodarczej.

W obrocie mogą znajdować się produkty biobójcze wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach jednostkowych, wykluczających możliwość pomyłkowego zastosowania do innych celów, a w szczególności w celu spożycia przez ludzi, oraz takie, na które wydane zostało pozwolenie Ministra Zdrowia i które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych, stwarzających niewielkie zagrożenie oraz są zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Nowe prawo nakłada wiele ww. obowiązków na dalszych użytkowników i innych uczestników łańcucha dostaw substancji chemicznych, a ich zakres zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Zatem, aby je określić, należy podać definicje określone w rozporządzeniu:

 • dalszy użytkownik – osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędąca producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej;
 • dystrybutor – osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty, w tym osoba prowadząca handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje oraz wprowadza do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, udostępniając ją stronom trzecim;
 • stosowanie – każdy rodzaj przetwarzania, przygotowywania preparatów, zużywania, magazynowania, przechowywania, obróbki, umieszczania w pojemnikach, przenoszenia z jednego pojemnika do innego, mieszania, produkcji wyrobu i każde inne wykorzystanie;
 • uczestnik łańcucha dostaw – wszyscy producenci lub importerzy lub dalsi użytkownicy w łańcuchu dostaw;
 • wprowadzenie do obrotu – odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import jest równoznaczny z wprowadzeniem do obrotu;
 • producent produktów biobójczych (dezynfekcyjnych), w myśl REACH jest dalszym użytkownikiem.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 1, 5, 31–32, 34–39 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/ /EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DzU UE z 30 grudnia 2006 r. Nr L 396 ze zm. oraz sprostowaniami),
 • Art. 2–3, 221, 226, 237 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Art. 4–6, 8 ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 252),
 • Par. 2–3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (DzU z 2005 r. nr 11, poz. 86 ze zm.),
 • Par. 39–96 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK