| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Czy przepisy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej REACH obowiązują małe firmy?

Mała firma, w której zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, zajmuje się produkcją środków do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy z tytułu rozporządzenia REACH? Czy przepisy tego rozporządzenia obowiązują także małe firmy?

Najważniejszy zapis w rozporządzeniu to informacja o wymianie danych o ryzyku dla zdrowia człowieka i środowiska pomiędzy producentami substancji a jej dalszymi użytkownikami.

WAŻNE!

Rozporządzenie REACH obejmuje wszystkie gałęzie przemysłu, które nie tylko produkują substancje chemiczne, ale też wykorzystują je w swojej działalności, w tym do wytwarzania produktów gotowych, np. kosmetyków, środków do mycia i dezynfekcji, tekstyliów, produktów chemii gospodarczej.

W obrocie mogą znajdować się produkty biobójcze wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach jednostkowych, wykluczających możliwość pomyłkowego zastosowania do innych celów, a w szczególności w celu spożycia przez ludzi, oraz takie, na które wydane zostało pozwolenie Ministra Zdrowia i które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych, stwarzających niewielkie zagrożenie oraz są zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Nowe prawo nakłada wiele ww. obowiązków na dalszych użytkowników i innych uczestników łańcucha dostaw substancji chemicznych, a ich zakres zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Zatem, aby je określić, należy podać definicje określone w rozporządzeniu:

 • dalszy użytkownik – osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędąca producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej;
 • dystrybutor – osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty, w tym osoba prowadząca handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje oraz wprowadza do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, udostępniając ją stronom trzecim;
 • stosowanie – każdy rodzaj przetwarzania, przygotowywania preparatów, zużywania, magazynowania, przechowywania, obróbki, umieszczania w pojemnikach, przenoszenia z jednego pojemnika do innego, mieszania, produkcji wyrobu i każde inne wykorzystanie;
 • uczestnik łańcucha dostaw – wszyscy producenci lub importerzy lub dalsi użytkownicy w łańcuchu dostaw;
 • wprowadzenie do obrotu – odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import jest równoznaczny z wprowadzeniem do obrotu;
 • producent produktów biobójczych (dezynfekcyjnych), w myśl REACH jest dalszym użytkownikiem.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 1, 5, 31–32, 34–39 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/ /EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DzU UE z 30 grudnia 2006 r. Nr L 396 ze zm. oraz sprostowaniami),
 • Art. 2–3, 221, 226, 237 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Art. 4–6, 8 ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 252),
 • Par. 2–3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (DzU z 2005 r. nr 11, poz. 86 ze zm.),
 • Par. 39–96 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 169, poz. 1650 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK