| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Bezpieczeństwo pracy > Państwowa Inspekcja Pracy - uprawnienia i zadania

Państwowa Inspekcja Pracy - uprawnienia i zadania

Państwowa Inspekcja Pracy to organ powołany do sprawowania nadzoru i kon­troli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrud­nienia i innej pracy zarobkowej. Jakie zadania wykonuje PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzor­czym w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Zadania PIP

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prze­pisów dotyczących stosunku pracy, wynagro­dzenia za pracę i innych świadczeń wynikają­cych ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodziciel­stwem, zatrudniania młodocianych i osób nie­pełnosprawnych,
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kon­trola przestrzegania obowiązków wobec urzę­dów pracy i przepisów dotyczących funkcjono­wania agencji zatrudnienia,
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach,
 • nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków dotyczących rejestracji, oceny,
 • współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez praco­dawców przepisów o przeciwdziałaniu zagroże­niom dla środowiska,
 • kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeń­stwa i higieny pracy, określonych w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
 • kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szcze­gólnym charakterze,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakre­su prawa pracy,
 • prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w postępowa­niu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na pracę dzieci,
 • udzielanie na pisemny wniosek osoby zainteresowa­nej informacji o minimalnych warunkach zatrudnie­nia pracowników skierowanych do pracy w Polsce przez pracodawcę mającego siedzibę w UE,
 • współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników,
 • ściganie wykroczeń przeciwko prawom pra­cownika określonych w Kodeksie pracy, wykro­czeń zawartych w ustawie o promocji zatrud­nienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią, oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego,
 • wykonywanie innych zadań określonych w usta­wie i przepisach szczególnych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK