ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Dziennik Ustaw nr 132 z 2002 poz. 1121
zm. Dz.U. z 2012 r., Nr 112, poz. 663

Obowiązuje od: 2012-08-01

Obowiązuje do: 2013-11-24

Na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób;

2) sposób prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, w tym wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób;

3) dane objęte rejestrem chorób zawodowych.

§ 1a. [1] Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym, należy przez to rozumieć państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460), komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

§ 2. 1. Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych obejmuje:

1) dokumentację indywidualną, którą stanowi karta badania w związku z chorobą zawodową;

2) dokumentację zbiorczą, którą stanowi księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych.

2. Karta badania w związku z chorobą zawodową zawiera:

1) dane identyfikacyjne jednostki orzeczniczej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON);

2) dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL);

3) dane identyfikacyjne podmiotu kierującego na badanie (nazwa, adres);

4) dane o zatrudnieniu osoby badanej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON) lub informacje o pobieraniu emerytury lub renty albo pozostawaniu bez pracy;

5) dane dotyczące zatrudnienia, z którym wiąże się podejrzenie powstania choroby zawodowej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON), oraz informacje o narażeniu zawodowym w okresie tego zatrudnienia;

6) dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;

7) wyniki konsultacji i badań diagnostycznych;

8) treść orzeczenia lekarskiego, w tym orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania;

9) podpis lekarza wykonującego badanie i pieczęć dokumentującą posiadanie specjalizacji lekarskiej niezbędnej do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, określonej w odrębnych przepisach.

3. [2] Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie kart badań w związku z chorobą zawodową określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159).

4. Dane umieszczane w księdze podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania określają przepisy w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.

§ 3. Określa się wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej:

1) wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) [3] wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) [4] wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzór decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) wzór decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzór karty stwierdzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) wzór zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Informacje gromadzone na kartach stwierdzenia choroby zawodowej oraz w zawiadomieniach o skutkach choroby zawodowej są gromadzone w formie rejestrów chorób zawodowych i rejestrów skutków chorób zawodowych.

2. [5] Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez państwowych inspektorów sanitarnych, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych przez pracodawców prowadzących działalność na obszarze objętym zakresem ich działania.

3. [6] Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach, u których stwierdzono chorobę zawodową.

4. Do rejestrów, o których mowa w ust. 1-3, mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zał. 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 sierpnia 2002 r. (poz. 1121)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ [7]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 2.

Załącznik nr 2

WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ [8]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 3.

Załącznik nr 3

WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ [9]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 4.

Załącznik nr 4

WZÓR – KARTA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ [10]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 5.

Załącznik nr 5

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE O ROZPOZNANIU CHOROBY ZAWODOWEJ [11]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 6.

Załącznik nr 6

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE O BRAKU PODSTAW DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ [12]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 7.

Załącznik nr 7

WZÓR – DECYZJA O STWIERDZENIU CHOROBY ZAWODOWEJ [13]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 8.

Załącznik nr 8

WZÓR – DECYZJA O BRAKU PODSTAW DO STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ [14]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 9.

Załącznik nr 9

WZÓR – KARTA STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ [15]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Zał. 10.

Załącznik nr 10

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O SKUTKACH CHOROBY ZAWODOWEJ [16]

 infoRgrafika

 infoRgrafika

[1] § 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[2] § 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[3] § 3 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[4] § 3 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[5] § 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[6] § 4 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[7] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[8] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[9] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[10] Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[11] Załącznik nr 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[12] Załącznik nr 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[13] Załącznik nr 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[14] Załącznik nr 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[15] Załącznik nr 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

[16] Załącznik nr 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. poz. 663). Zmiana weszła w życie 1 sierpnia 2012 r.

Nowy formularz VAT-7. Jak go wypełnić?

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

Użytkownicy szukali

  • akt prawny
ZamknijZamów bezpłatny newsletter